Open navigation

Công văn 1728/TCHQ-TXNK ngày 24/04/2024 Thuế giá trị gia tăng mặt hàng thiết bị điện tử chuyên dùng

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1728/TCHQ-TXNK

V/v thuế GTGT mặt hàng thiết bị điện tử chuyên dùng

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024

 Kính gửi: Công ty cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam.
(Tòa nhà SISC, s 63-65-67-69-71 Đường Láng Hạ, Phường Thành Công, 
Quận Ba Đình, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 303-24/CV ngày 15/4/2024 của Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam đề nghị hướng dẫn về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng thiết bị điện tử chuyên dùng. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ theo Mục IV Phần B Phụ lục III Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 và Nghị định số 94/2023/NĐ-CP ngày 28/12/2023 của Chính phủ, trường hợp hàng hóa nêu tại công văn số 303-24/CV được xác định là thiết bị điện tử chuyên dùng thì không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT, áp dụng mức thuế sut là 10%. Mã s HS ở cột (4) Phn B Phụ lục III chỉ đ tra cứu. Việc xác định mã s HS đối với hàng hóa thực tế nhập khẩu thực hiện theo quy định về phân loại hàng hóa tại Luật Hải quan và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Hi quan.

Trường hợp vướng mắc liên quan đến việc xác định hàng hóa nhập khẩu là thiết bị điện tử chuyên dùng để khai thuế GTGT, đề nghị doanh nghiệp liên hệ với Bộ Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn cụ thể.

Trường hợp doanh nghiệp nhận thấy thuế suất đã khai chưa đúng thì thực hiện khai bổ sung tờ khai theo quy định. Cơ quan hải quan nơi tiếp nhận đề nghị khai bổ sung của doanh nghiệp có trách nhiệm kiểm tra nội dung khai bổ sung và thực hiện các thủ tục phát sinh (nếu có). Trường hợp có vướng mắc, cơ quan hải quan nơi giải quyết thủ tục sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền.

Vì vậy, đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên để thực hiện và làm việc trực tiếp với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được giải quyết thủ tục theo đúng thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/cáo);
 - Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Đặng Sơn Tùng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.