Open navigation

Công văn 1879/TCHQ-TXNK ngày 03/05/2024 Vướng mắc thuế nhập khẩu chà là sấy dẻo (Proccessed dates)

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1879/TCHQ-TXNK

V/v vướng mc thuế nhập khu chà là sấy do (Proccessed dates)

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2024

 Kính gửi: Công ty TNHH HẠT DINH DƯỠNG.
(7/1 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam)

Tổng cục Hải quan trả lời công văn số 01/24CV-HDD ngày 10/04/2024 của Công ty Công ty TNHH HẠT DINH DƯỠNG về vướng mắc thuế nhập khẩu, thuế GTGT mặt hàng nhập khẩu chà là sy dẻo (Proccessed dates), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Việc xác định mã s hàng hóa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được thực hiện theo các quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Hải quan năm 2014: “Phân loại hàng hóa để xác định mã số hàng hóa làm cơ sở tính thuế và thực hiện chính sách quản lý hàng hóa. Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hi quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khu, nhập khđể xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam” và tại Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính Phủ: “Việc phân loại hàng hóa căn cứ vào hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin về thành phần, tính cht lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa xut khu, nhập khu.”

Do thông tin mặt hàng “Chà là sấy dẻo, đã qua chế biến, đóng gói 5kg/hộp, dùng làm thực phẩm, ăn trực tiếp hoặc nguyên liệu chế biến thực phẩm” không mô tả cụ th cách chế biến/bảo quản/..., không có tài liệu hoặc giấy chứng nhận kỹ thuật liên quan để làm cơ sở đối chiếu xác định bản chất mặt hàng phù hợp với các tiêu chí mô tả tại các nhóm hàng thuộc Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam nên chưa thể xác định cụ thể mã số và mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi của từng mặt hàng.

Mặt hàng Chà là sấy dẻo nói trên có thể được xem xét tại các nhóm 08.04 “Quả chà là, sung, vả, dứa, bơ, i, xoài và măng cụt, tươi hoặc khô” hoặc nhóm 20.06 “Rau, quả, quả hạch (nuts), vỏ quả và các phn khác của cây, được bảo quản bng đường (dạng khô có tm đường, ngâm trong nước đường hoặc bọc đường)” hoặc nhóm 20.08 “Qu, quả hạch và các phần khác ăn được của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã hoặc chưa pha thêm đường hay chất làm ngọt khác hoặc rượu, chưa được chi tiết hoặc ghi  nơi khác” tùy thuộc vào cách chế biến/bảo quản...cụ thể.

2. Căn cứ khoản 1 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 sửa đổi khoản 1 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, trường hợp mặt hàng Chà là sấy dẻo nói trên được xác định chỉ qua sơ chế thông thường thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Trường hợp xác định mặt hàng Chà là sấy dẻo nói trên được xác định đã qua chế biến thì thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và có mức thuế sut GTGT là 10%.

Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khu hàng hóa đ được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo đ Công ty TNHH HẠT DINH DƯỠNG biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
 - PTCT Hoàng Việt Cường (đ
 b/c);
 - Lưu: VT, TXNK (3b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Đặng Sơn Tùng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.