Open navigation

Công văn 2784/VPCP-DMDN ngày 25/04/2024 Báo cáo giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp năm 2022

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2784/VPCP-DMDN

V/v báo cáo giám sát đầu tư vốn nhà nước vào DN năm 2022

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2024

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
 - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 65/BC-BTC ngày 01 tháng 4 năm 2024 về báo cáo giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp (báo cáo) năm 2022, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

1. Đồng ý báo cáo Chính phủ về tình hình giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2022 tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2024 (tài liệu gửi không trình bày tại cuộc họp) theo đề xuất của Bộ Tài chính tại văn bản nêu trên. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện về các thông tin, số liệu báo cáo, tổng hợp; gửi tài liệu phục vụ phiên họp Chính phủ theo quy định và tiến hành công bố kết quả giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2022 theo quy định.

2. Phê bình Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc không gửi báo cáo hàng năm theo quy định. Yêu cầu các cơ quan đại diện chủ sở hữu nghiêm túc thực hiện giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, gửi báo cáo hàng năm về Bộ Tài chính bảo đảm đúng thời hạn, đầy đủ các nội dung quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn có liên quan; đề cao trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc lập, gửi báo cáo theo quy định.

3. Bộ Tài chính:

a) Tổ chức thực hiện giám sát tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp của các cơ quan đại diện chủ sở hữu bảo đảm hiệu quả, trường hợp phát hiện vi phạm thì kịp thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý theo quy định tại Khoản 4 Điều 7, Điểm b Khoản 3 Điều 47 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP và pháp luật liên quan.

b) Khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Điểm b Mục 4 văn bản số 11/TB-VPCP ngày 12 tháng 01 năm 2024. Trường hợp cần thiết, nghiên cứu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ để chấn chỉnh về việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý II năm 2024.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Lê Minh Khái;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, các Vụ: KTTH, PL;
 - Lưu: VT, ĐMDN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Mai Thị Thu Vân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.