Open navigation

Công văn 2825/VPCP-KGVX ngày 26/04/2024 Đẩy mạnh triển khai và chuẩn bị tổng kết Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2825/VPCP-KGVX

V/v đẩy mạnh triển khai và chuẩn bị tổng kết Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

 

Kính gửi:

Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Khoa học và Công nghệ.

Xét đề nghị của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Báo cáo số 89/BC-BVHTTDL ngày 03 tháng 4 năm 2024 về tình hình thực hiện trong năm 2023 đối với Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 (Đề án), Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Ghi nhận những kết quả tích cực và nỗ lực của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, địa phương liên quan trong việc triển khai Đề án trong năm 2023, nhất là việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách.

2. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả triển khai và chuẩn bị tổng kết Đề án vào năm 2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ: Công an, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Công Thương và các cơ quan, tổ chức liên quan, các địa phương chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh hơn nữa thực hiện các nhiệm vụ của Đề án, bảo đảm bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2555/VPCP-KGVX ngày 14 tháng 4 năm 2023; kịp thời báo cáo và đề xuất với cấp có thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc và các biện pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý và thực thi pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các cơ quan, tổ chức liên quan và các địa phương biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng TW Đảng;
- Các Ban của Đảng: TGTW, KTTW;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, Trợ lý PTTg Trần Hồng Hà, các Vụ, Cục: PL, KTTH, TCCV, QHQT, V.I, KSTT;
 - Lưu: VT, KGVX(02) PMC

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.