Open navigation

Công văn 282/TĐC-CL ngày 15/04/2024 Thực hiện thủ tục Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu trên Hệ thống thông tin giải quyết

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CHI CỤC TIÊU CHUN ĐO LƯỜNG CHT LƯỢNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 282/TĐC-CL

V/v thực hiện thủ tục Kiểm tra nhà nước về chất lượng sn phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khu trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2024

 Kính gửi: Tổ chức/cá nhân nhập khẩu hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý ca Bộ Khoa học và Công nghệ

Hiện nay, thủ tục Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khu trên Hệ thng một ca của Bộ Khoa học và Công nghệ kết nối với Cng thông tin một cửa quốc gia không thể truy cập và xử lý hồ sơ. Để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức/cá nhân nhập khu, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo như sau:

- Tổ chức/cá nhân nhập khẩu thực hiện đăng ký thủ tục Kiểm tra nhà nước về cht lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố H Chí Minh theo đường link sau https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn.

- Sau khi hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố H Chí Minh đã được duyệt, tổ chức/cá nhân nhập khu chun bị ba (03) bn đăng ký giấy (điền đầy đủ thông tin và ký tên đóng dấu) nộp trực tiếp tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lưng Chất lượng, địa ch 263 Điện Biên Ph, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố H Chí Minh để được xác nhận theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu  khó khăn vướng mắc đề nghị tổ chức, cá nhân nhập khẩu liên h với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lưng Cht lượng theo số điện thoại 028.39.307.203 để được hướng dẫn./.

 
Nơi nhận:
Như trên;
- Bà Nguyễn Thị Kim Huệ - PGĐ Sở (để b/c);
- BLĐ Chi cục (để biết);
 - Lưu: VT, CL(2b).C.2.

CHI CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Văn HàHƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHÓM 2 NHẬP KHẨU
(theo Công văn số 282/TĐC-CL ngày 15/4/2024)

Tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khu trên Hệ thống thông tin giải quyết Thủ tục hành chính Thành ph H Chí Minh cn thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập trang thông tin:

https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn

Bước 2: Nhập từ khóa tìm kiếm dịch vụ công trực tuyến “Kitra nhà nước về cht lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu”

Bước 3: Nhn chọn thủ tục: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

“2.001259.000.00.000.H29 - Kim tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu”

Bước 4: Xem hướng dẫn trình tự thực hiện và nhấn chọn “Nộp hồ sơ trực tuyến”. 

Bước 5: Đăng nhập thông tin tổ chức, cá nhân để đăng ký.

Bước 6: Đin các thông tin hồ sơ đăng ký và đính kèm các tài liệu:

Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu (theo mu)

+ Hợp đồng (Contract) (nếu có);

+ Danh mục hàng hóa (Packing list) (nếu có);

+ Vn đơn (Bill of Loading) (nếu có);

+ Hóa đơn (Invoice) (nếu có);

+ T khai hàng hóa nhập khẩu (nếu có)

+ Chứng ch cht lượng của nước xuất khẩu (giy chứng nhận cht lượng, kết quả th nghiệm) (nếu có)

+ Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O-Certificate of Origin) (nếu có)

nh hoặc bản mô tả hàng hóa có các nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa và nhãn phụ (nếu nhãn chính chưa đ nội dung theo quy định)

+ Chứng nhận lưu hành tự do CFS (nếu có)

Lưu ý: các tài liệu đính kèm phbản sao y bn chính ( ký tên và đóng dấu của người nhập khu hoc ch ký số)

Bước 7: Nộp hồ sơ đăng ký.

Sau khi hồ sơ trên hệ thống đã được duyệt, tổ chức/cá nhân nếu có nhu cầu Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu (bản giấy) thì chuẩn bị ba (03) bản đăng ký giấy (giống bản đăng ký trên hệ thống) (điền đầy đủ thông tin và ký tên đóng dấu) nộp trực tiếp tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để được xác nhận theo quy định. 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.