Open navigation

Quyết định 529/QĐ-KTHT-HTTT ngày 12/12/2023 Phê duyệt Sổ tay hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch hỗ trợ và nhân rộng mô hình hợp tác xã nông nghiệp điển

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 CỤC KINH TẾ HỢP TÁC

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 529/QĐ-KTHT-HTTT

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT “SỔ TAY HƯỚNG DẪN CÁC ĐỊA PHƯƠNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HỖ TRỢ VÀ NHÂN RỘNG MÔ HÌNH HTX NÔNG NGHIỆP ĐIỂN HÌNH”

CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Quyết định số 4196/QĐ-BNN-TCCB ngày 12/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kinh tế hợp tác và PTNT;

Căn cứ Quyết định số 1221/QĐ-BNN-KTHT ngày 30/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của Cục Kinh tế hợp tác và PTNT(được tiếp tục thực hiện và giải ngân đến hết 31/12/2023 theo quy định);

Căn cứ Quyết định số 394/QĐ-KTHT-HTTT ngày 23/12/2022 của Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và PTNT về việc phê duyệt kế hoạch nhiệm vụ “Xây dựng sổ tay hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch hỗ trợ và nhân rộng mô hình HTX nông nghiệp điển hình”;

Căn cứ Biên bản của Hội đồng nghiệm thu “Sổ tay hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch hỗ trợ và nhân rộng mô hình HTX nông nghiệp điển hình” ngày 15/11/2023;

Căn cứ kết quả chỉnh sửa, hoàn thiện sổ tay theo Biên bản của Hội đồng nghiệm thu do Trung tâm Phát triển nông thôn - Viện Chính sách và Chiến lược phát triển NNNT thực hiện;

Căn cứ Công văn số 59/PTNT ngày 08/12/2023 của Trung tâm Phát triển nông thôn - Viện Chính sách và Chiến lược phát triển NNNT về việc bàn giao kết quả nghiệm thu thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Kinh tế hợp tác và Trang trại.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Sổ tay hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch hỗ trợ và nhân rộng mô hình HTX nông nghiệp điển hình” do Trung tâm Phát triển nông thôn - Viện Chính sách và Chiến lược phát triển NNNT thực hiện gồm 02 tập:

Tập 1: Hướng dẫn xây dựng mô hình HTX nông nghiệp điển hình.

Tập 2: Giới thiệu các mô hình HTX nông nghiệp tiêu biểu trên cả nước.

(Các sản phẩm sổ tay kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Phòng Kinh tế hợp tác và Trang trại có trách nhiệm chủ trì triển khai cuốn sổ tay tới các đơn vị có liên quan.

2. Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị liên quan căn cứ vào nội dung sổ tay đã được phê duyệt để tổ chức hướng dẫn cán bộ quản lý, thành viên hợp tác xã nông nghiệp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Điều 3. Chánh Văn phòng Cục, Trưởng phòng Kinh tế hợp tác và Trang trại, Giám đốc Trung tâm Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Trưởng các Phòng, Bộ phận thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Chi Cục PTNT các tỉnh, TP;
 - Lưu: VT, HTTT.

CỤC TRƯỞNG
 Lê Đức Thịnh

 

 

[FILE ĐÍNH KÈM TRONG VĂN BẢN]

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.