Open navigation

Công văn 1572/TCT-TTKT ngày 15/04/2024 Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả lĩnh vực thuế trong thời gian tới

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC THUẾ

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1572/TCT-TTKT

V/v triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả lĩnh vực thuế trong thời gian tới

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Công văn số 09/BTC-BCĐ389 ngày 04/3/2023 của Ban Chỉ đạo quc gia chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) Bộ Tài chính về việc triển khai Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia;

Thực hiện Công văn số 11/BC-BCĐ389 ngày 05/3/2023 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về báo cáo kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Theo đó để triển khai thực hiện hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả lĩnh vực thuế, Tng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế quán triệt và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, công diện, kế hoạch và văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính ph, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ban chỉ đạo 389 Bộ tài chính về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng gi.

- Đẩy mạnh công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, đặc biệt là đi với một số mặt hàng trọng đim, thiết yếu phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh, các mặt hàng tiêu dùng, hàng hóa có giá trị cao, thuế suất cao, hàng có nguy cơ thm lậu, quay vòng vào nội địa...

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công ngh trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đặc biệt là tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, thương mại xuyên biên giới và trên các nn tảng s. Đy mạnh, tăng cường công tác quản lý hóa đơn, ngăn chặn tình trạng mua bán hóa đơn, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để hp thức hóa hàng nhập lậu, trốn thuế.

- Ch động trao đi, chia s thông tin, phi hợp các lực lượng, đơn vị, địa phương kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm, kịp thời các cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi buôn lậu, trốn thuế, vận chuyển hàng cấm, rửa tiền.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật, pháp luật, bao che, tiếp tay, bảo kê hoặc tham gia hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo, sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình, kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Thường xuyên rà soát những khó khăn, vướng mắc mới phát sinh, bất cập, sơ hở, chồng chéo (nếu có) báo cáo về Tổng cục Thuế để kịp thời nắm bắt và chỉ đạo chung toàn ngành.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế được biết và tổ chức thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
 - Đ
VTT BCĐ 389 Bộ Tài chính (để b/c);
 - Tổng cục trư
ng (để b/c);
 - Lưu: VT, TTKT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Vũ Chí Hùng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.