Open navigation

Công văn 1657/TCT-CS ngày 22/04/2024 Chính sách thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1657/TCT-CS

V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

 Kính gửi: Công ty cổ phần Phụ kiện và Nhà thép Nhất.
(Thửa đất số 214, Tờ bản đồ số 22, Khu phố Long Bình, P. Khánh Bình, TP. Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương)

Trả lời văn bản số 02.24/CV ngày 02/02/2024 của Công ty cổ phần Phụ kiện và Nhà thép Nhất có vướng mắc về việc giảm thuế suất thuế GTGT theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 1 Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội và các Phụ lục kèm theo;

Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2024 của Chính phủ về thời điểm lập hóa đơn đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt;

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 29/12/2013 của Bộ Tài chính về thời điểm xác định thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt;

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về thời điểm lập hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Bộ Tài chính đã có công văn số 7460/BTC-TCT ngày 29/7/2022 hướng dẫn giảm thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt;

Cục Thuế tỉnh Bình Dương đã có công văn số 1374/CTBDU-TTHT ngày 17/01/2024 trả lời Công ty cổ phần Phụ kiện và Nhà thép Nhất. Đề nghị Công ty căn cứ quy định trên, nghiên cứu, tham khảo các công văn nêu trên và liên hệ với Cục Thuế tỉnh Bình Dương để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty cổ phần Phụ kiện và Nhà thép Nhất được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Vụ PC;
- Cục Thuế tỉnh Bình Dương;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS (4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
 Lưu Đức Huy

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.