Open navigation

Công văn 1681/TCT-QLN ngày 23/04/2024 Thực hiện khoanh nợ đối với người nộp thuế bị yêu cầu thủ tục phá sản

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1681/TCT-QLN

V/v thực hiện khoanh nợ

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Thọ

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 291/CTPTH-QLN ngày 19/02/2024 của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ xin ý kiến chỉ đạo về thực hiện khoanh nợ đối với NNT bị yêu cầu mở thủ tục phá sản. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Điều 83 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội quy định về các trường hợp được khoanh tiền thuế nợ.

- Khoản 2 Điều 84 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội quy định về thẩm quyền khoanh nợ.

- Điểm c khoản 2 Điều 23 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về thời gian khoanh nợ.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp người nộp thuế bị Tòa án có thẩm quyền thông báo thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản thì thuộc trường hợp được khoanh tiền thuế nợ. Tuy nhiên, thẩm quyền quyết định việc khoanh nợ thuộc về Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế. Trường hợp doanh nghiệp vẫn tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh thì Thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế căn cứ tình hình thực tế của doanh nghiệp để quyết định việc tiếp tục thực hiện các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế theo quy định nhằm thu hồi đủ số tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước, đảm bảo hiệu quả của công tác quản lý thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Phú Thọ biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ PC - TCT;
- Website Tổng cục Thuế;
 - Lưu: VT, QLN(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NỢ VÀ CCNT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Đỗ Thị Hồng Minh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.