Open navigation

Công văn 1836/TCT-KK ngày 03/05/2024 Hoàn thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1836/TCT-KK

V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2024

 

Kính gửi:

Cục Thuế thành phố Hải Phòng;
Cục Thuế tỉnh Long An.

Trả lời công văn số 2237/CTHPH-TTKT2 ngày 04/8/2022 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng vướng mắc về việc Chi nhánh kê khai, đề nghị hoàn thuế GTGT đối vớsố thuế GTGT đầu vào nhận bàn giao từ Công ty TNHH Fwu Ji Resins Chemical Industry (VN), Tng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại:

Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn khai thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư (có hiệu lực từ ngày 20/12/2013 đến ngày 31/12/2021);

Điểm b Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điểm a Khoản 12 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC và Khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính) về hoàn thuế đối với dự án đầu tư mới;

Điều 2 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định về hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Căn cứ các quy định pháp luật nêu trên, trường hp Công ty TNHH Fwu Ji Resins Chemical Industry (VN), trụ sở chính tại Long An, thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư “Sản xuất, kinh doanh và gia công các loại keo, chất pha keo, chất xử lý bề mặt dùng cho ngành giày, vải và gỗ” (Dự án số 02) tại Khu công nghiệp Đồ Sơn tại Lô đất số L1.13A, KCN Đồ Sơn Hải Phòng, TP Hải Phòng khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính.

Khi Dự án số 02 hoàn thành, Công ty TNHH Fwu Ji Resins Chemical Industry (VN) là chủ dự án đầu tư tổng hợp số thuế GTGT phát sinh, số thuế GTGT đã hoàn, số thuế GTGT chưa được hoàn của Dự án số 02 bàn giao cho Chi nhánh Công ty TNHH Fwu Ji Resins Chemical Industry (VN) (sau đây gọi tắt là Chi nhánh) để Chi nhánh thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định với cơ quan thuế quản lý trực tiếp tại Cục Thuế TP Hải Phòng.

Trường hợp Chi nhánh Công ty TNHH Fwu Ji Resins Chemical Industry (VN) có số thuế GTGT đầu vào ca hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (bao gồm số thuế GTGT đầu vào của hoạt động đầu tư, xây dựng, tài sản cố định nhằm phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu) nếu sau khi bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ nội địa còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế. Số thuế GTGT được hoàn của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không vượt quá doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nhân (x) với 10%.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Long An, Cục Thuế TP Hải Phòng căn cứ các quy định pháp luật; kiểm tra, rà soát tình hình thực tế tại Công ty TNHH Fwu Ji Resins Chemical Industry (VN) và Chi nhánh tại Hải Phòng để làm căn cứ xử lý việc hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để các Cục Thuế được biết, thực hiện./.

 
N
ơi nhận:
Như trên;
Phó TCTr Mai Sơn (để b/c);
Cục QLGS CST phí và lệ phí, Vụ PC - BTC;
Vụ CS, PC - TCT;
Website TCT;
Lưu: VT, KK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
 Lê Thị Duyên Hải

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.