Open navigation

Công văn 1869/TCT-TTKT ngày 06/05/2024 Hoàn thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1869/TCT-TTKT

V/v hoàn thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 3700/CTBRV-TTKT1 ngày 19/4/2024 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (sau đây gọi là Cục Thuế) về việc hoàn thuế GTGT đối với công ty sản xuất dăm gỗ xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Quy định về giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT được thực hiện theo khoản c và khoản đ điểm 1 Điều 34 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính về việc giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT.

Ngoài ra, Tổng cục Thuế đã có các công văn gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT: Công văn số 5004/TCT-TTKT ngày 9/11/2023 và Công văn số 1253/TCT-KK ngày 28/3/2024.

Do vậy, căn cứ các quy định nêu trên và căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Thuế các cấp, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đối chiếu với hồ sơ hoàn thuế GTGT cụ thể để thực hiện giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCtr Vũ Chí Hùng (để b/c);
- Website TCT;
 - Lưu: VT, TTKT.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG
CỤC THANH TRA - KIỂM TRA THUẾ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Tiến Trung

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.