Open navigation

Công văn 1875/TCT-KK ngày 06/05/2024 Khai thuế hoàn thuế giá trị gia tăng với dự án đầu tư

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1875/TCT-KK

V/v khai thuế, hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2024

 Kính gửi: Công ty cổ phần EVERPIA.
(Địa chỉ: Cụm dân cư Nội Thương, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 160523/EVE/TAX-CV ngày 16/5/2023, văn bản số 160823/EVE/TAX-CV ngày 16/8/2023 và văn bản số 2310/2023/EVE/TAX-CV ngày 23/10/2023 của Công ty cổ phần EVERPIA phản ánh vướng mắc về kê khai, hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư mới. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Liên quan đến nội dung này, ngày 06/12/2023, Chi nhánh Công ty cổ phần EVERPIA đã có đơn khiếu nại lần hai kiến nghị Quyết định giải quyết khiếu nại lần một của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, Tổng cục Thuế đã có Thông báo số 1045/TB-TCT ngày 20/12/2023 về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai.

Căn cứ Điều 36 Luật Khiếu nại quy định thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai;

Căn cứ Điều 37 Luật Khiếu nại quy định thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai;

Căn cứ Điều 40 Luật Khiếu nại quy định Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai.

Căn cứ quy định và nội dung nêu trên, trường hợp vướng mắc của Công ty cổ phần EVERPIA liên quan đến nội dung khiếu nại của Chi nhánh Công ty cổ phần EVERPIA hiện đang được Tổng cục Thuế thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai theo quy định của Luật Khiếu nại. Đề nghị Công ty cổ phần EVERPIA thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại theo quy định của Luật Khiếu nại.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Phó TCTr (để b/c);
- Vụ PC, CS, KTNB;
- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, KK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
 Lê Thị Duyên Hải

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.