Open navigation

Công văn 1888/TCT-CS ngày 07/05/2024 Chính sách thuế tài nguyên

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1888/TCT-CS

V/v chính sách thuế tài nguyên

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Gia Lai.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 452/CTGLA-TTKT2 ngày 06/03/2024 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai về thuế tài nguyên. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về xác định giá tính thuế tài nguyên đối với đá granite ốp lát:

- Căn cứ khoản 4 và điểm c khoản 5 Điều 4 Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4 Điều 4 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ);

- Căn cứ khoản 1 và khoản 3 Điều 5, khoản 1 và khoản 3 Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên;

Giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên khai thác không bán ra mà phải qua sản xuất, chế biến mới bán ra thực hiện theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 4 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP và hướng dẫn tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Gia Lai căn cứ các quy định nêu trên và hồ sơ cụ thể để hướng dẫn việc kê khai nộp thuế tài nguyên theo đúng quy định.

2. Về quyết toán thuế tài nguyên đối với khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường:

- Căn cứ điểm d khoản 1, khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

- Căn cứ Điều 9 Thông tư số 152/2015/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên;

Việc kê khai quyết toán thuế tài nguyên thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 1, khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP và khoản 3 Điều 9 Thông tư số 152/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Gia Lai nghiên cứu các quy định nêu trên và hồ sơ cụ thể để hướng dẫn việc kê khai, nộp thuế tài nguyên theo đúng quy định và phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Gia Lai được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ PC (TCT);
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG Hoàng Thị Hà Giang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.