Open navigation

Công văn 1889/TCT-CS ngày 07/05/2024 Xác định thời gian xây dựng cơ bản được miễn tiền thuê đất

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1889/TCT-CS

V/v chính sách tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nghệ An.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1307/CT-HKDTK ngày 08/03/2024 của Cục Thuế tỉnh Nghệ An vướng mắc về việc xác định thời gian xây dựng cơ bản được miễn tiền thuê đất. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm a khoản 6 Điều 21 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014, đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 3 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính Phủ, việc xác định thời gian xây dựng cơ bản miễn tiền thuê đất căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền đã cấp lần đầu theo quy định của pháp luật có ghi thời gian xây dựng cơ bản (tiến độ thực hiện dự án). Vì vậy, đề nghị Cục Thuế tỉnh Nghệ An thực hiện theo quy định.

Đối với phản ánh của Cục Thuế tỉnh Nghệ An nêu tại công văn số 1307/CT-HKDTK ngày 08/03/2024, Tổng cục Thuế ghi nhận để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định khi sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Nghệ An biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ PC (TCT);
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Hoàng Thị Hà Giang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.