Open navigation

Công văn 1899/TCT-CS ngày 07/05/2024 Chính sách thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1899/TCT- CS

V/v chính sách thuế GTGT

Hà nội, ngày 07 tháng 5 năm 2024 

 Kính gửi: Công ty TNHH Thái Lừng.
(Địa chỉ: thôn Lương An, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái)

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 01-2022/CV ngày 22/01/2024 của Công ty TNHH Thái Lừng về chính sách thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022, Điều 1 Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế GTGT và các phụ lục ban hành kèm theo;

Căn cứ các quy định nêu trên, sản phẩm đá 1x2 không thuộc đối tượng giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 và Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ.

Về nội dung này, ngày 11/01/2024, Cục Thuế tỉnh Yên Bái đã có công văn số 105/CTYBA-TTHT trả lời Công ty TNHH Thái Lừng.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty TNHH Thái Lừng được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Cục Thuế tỉnh Yên Bái;
- Vụ PC (TCT);
- Website TCT:
 - Lưu: VT, CS(2).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.