Open navigation

Công văn 1903/TCT-KK ngày 07/05/2024 Khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với hóa đơn đầu vào bị bỏ sót sau kiểm tra thuế

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC THUẾ

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1903/TCT-KK

V/v khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với hóa đơn đầu vào bị bỏ sót sau kiểm tra thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2024

 Kính gửi: Công ty TNHH Hayat Kimya Việt Nam
Địa chỉ: Lô A19-A, khu công nghiệp Becamex-Bình Phước, phường Minh Thành,
thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 01/2024_Hayat ngày 26/01/2024 của Công ty TNHH Hayat Kimya Việt Nam về việc chính sách thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1, điểm b khoản 3 Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế;

Căn cứ điểm đ khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 quy định về khấu trừ thuế GTGT đầu vào;

Căn cứ khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế;

Căn cứ khoản 8 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Về vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Bình Phước đã có công văn số 5463/CTBPH-KT2 ngày 26/11/2023 trả lời Công ty TNHH Hayat Kimya Việt Nam. Đề nghị Công ty TNHH Hayat Kimya Việt Nam căn cứ các quy định nêu trên và hướng dẫn của Cục Thuế tỉnh Bình Phước tại công văn số 5463/CTBPH-KT2 nêu trên để thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Hayat Kimya Việt Nam được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Mai Sơn (để b/c);
 - Cục Thuế t
nh Bình Phước;
- Vụ CS, PC, Cục TTKT;
 - 
Website TCT;
 - Lưu: VT, KK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Đào Ngọc Sơn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.