Open navigation

Công văn 26040/CTHN-TTHT ngày 06/05/2024 Kê khai và phân bổ thuế giá trị gia tăng cho chi nhánh ở Hà Nội

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26040/CTHN-TTHT

V/v kê khai và phân bổ thuế GTGT cho chi nhánh ở Hà Nội

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2024 

 Kính gửi: Chi nhánh Công ty cổ phần giao nhận toàn cầu DHL
(Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà Charmvit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội - MST: 0305707643-001)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 01/2024 ngày 12/01/2024 của Chi nhánh Công ty cổ phần giao nhận toàn cầu DHL đề nghị giải đáp vướng mắc về kê khai và phân bổ thuế GTGT cho chi nhánh ở Hà Nội. Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 4 Điều 13 Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định khai thuế, tính thuế, phân bổ và nộp thuế giá trị gia tăng:

“Điều 13. Khai thuế, tính thuế, phân bổ và nộp thuế giá trị gia tăng

4. Đối với đơn vị phụ thuộc trực tiếp bán hàng, sử dụng hoá đơn do đơn vị phụ thuộc đăng ký hoặc do người nộp thuế đăng ký với cơ quan thuế quản lý đơn vị phụ thuộc, theo dõi hạch toán đầy đủ thuế giá trị gia tăng đầu ra, đầu vào thì đơn vị phụ thuộc khai thuế, nộp thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị phụ thuộc.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Chi nhánh Công ty cổ phần giao nhận toàn cầu DHL là đơn vị phụ thuộc trực tiếp bán hàng, sử dụng hoá đơn do chi nhánh đăng ký với cơ quan thuế quản lý chi nhánh, theo dõi hạch toán đầy đủ thuế giá trị gia tăng đầu ra, đầu vào thì chi nhánh khai thuế, nộp thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, nếu có vướng mắc đề nghị Công ty tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh Kiểm tra thuế số 1 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Chi nhánh Công ty cổ phần giao nhận toàn cầu DHL được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- P.TKT 1;
- Phòng NVDTPC;
- Website Cục Thuế;
 - Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Hồng Thái

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.