Open navigation

Công văn 1371/BHXH-TCCB ngày 13/05/2024 Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc tập sự đối với viên chức

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1371/BHXH-TCCB

V/v hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc tập sự đối với viên chức

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2024

 

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
 - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (sau đây gọi tắt là Nghị định số 115/2020/NĐ-CP); Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quyết định số 2935/QĐ-BHXH ngày 10/10/2022 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc ban hành quy chế tuyển dụng viên chức ngành BHXH Việt Nam, để các đơn vị kịp thời thực hiện các nội dung liên quan đến việc tập sự của người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức, BHXH Việt Nam hướng dẫn nội dung như sau:

1. Quy trình ra quyết định cử người hướng dẫn tập sự

a) Đối với các đơn vị chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc:

- Căn cứ Quyết định tuyển dụng viên chức trúng tuyển của Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc có văn bản đề xuất cử người hướng dẫn tập sự gửi Vụ Tổ chức cán bộ chậm nhất sau 02 ngày kể từ ngày viên chức đến nhận việc.

- Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ ký quyết định cử người hướng dẫn tập sự chậm nhất sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của các đơn vị.

b) Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam; BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là BHXH tỉnh):

- Căn cứ Quyết định tuyển dụng viên chức trúng tuyển của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, người đứng đầu các đơn vị trực thuộc nơi viên chức tập sự (phòng thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam; phòng hoặc BHXH cấp huyện thuộc BHXH tỉnh) có văn bản đề xuất cử người hướng dẫn tập sự gửi Phòng Tổ chức cán bộ hoặc Phòng Tổ chức - Hành chính, Văn phòng, phòng Hành chính - Trị sự (sau đây gọi tắt là bộ phận tham mưu công tác tổ chức cán bộ) chậm nhất sau 02 ngày làm việc kể từ ngày viên chức đến nhận việc.

- Bộ phận tham mưu công tác tổ chức cán bộ trình Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, Giám đốc BHXH tỉnh ký quyết định cử người hướng dẫn tập sự chậm nhất sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản cử người hướng dẫn tập sự.

c) Chế độ chính sách đối với người hướng dẫn tập sự thực hiện theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 23 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

2. Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức đối với người tập sự sau khi hết thời gian tập sự

a) Khi hết thời gian tập sự người tập sự và người hướng dẫn tập sự thực hiện như sau:

- Người tập sự phải báo cáo kết quả tập sự bằng văn bản theo các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP;

- Người hướng dẫn tập sự có trách nhiệm nhận xét, đánh giá kết quả tập sự đối với người tập sự bằng văn bản để trình ban hành Quyết định bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức và xếp lương theo thẩm quyền.

b) Chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của người tập sự và nhận xét, đánh giá của người hướng dẫn tập sự, người đứng đầu đơn vị nơi viên chức tập sự đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức và kết quả công việc của người tập sự. Trường hợp người tập sự đạt yêu cầu, người đứng đầu đơn vị nơi có viên chức tập sự có văn bản đề nghị việc quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức được tuyển dụng theo thẩm quyền quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 8 Quyết định số 2935/QĐ-BHXH ngày 10/10/2022 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Căn cứ các quy định hiện hành, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh tổ chức thực hiện./.

 
Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc (để b/c);
 - Lưu: VT, TCCB.

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
 Nguyễn Hữu Thành

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.