Open navigation

Công văn 1409/KH-BHXH ngày 15/05/2024 Triển khai Phong trào Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030” của ngành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1409/KH-BHXH

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI PHONG TRÀO “CẢ NƯỚC THI ĐUA XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP, ĐẨY MẠNH HỌC TẬP SUỐT ĐỜI GIAI ĐOẠN 2023 - 2030” CỦA NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Thực hiện Quyết định số 1315/QĐ-TTg ngày 09/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030” (sau đây gọi tắt là Phong trào), để xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, BHXH Việt Nam ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào của ngành BHXH Việt Nam với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các tập thể, cá nhân toàn Ngành; đẩy mạnh tuyên truyền để mỗi công chức, viên chức, người lao động trong Ngành nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; thường xuyên học tập, trau dồi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng xã hội học tập theo chủ trương, đường lối của Đảng và Kế hoạch triển khai Phong trào của Chính phủ.

b) Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể của các đơn vị chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, Văn phòng Hội đồng Quản lý BHXH, Văn phòng Ban Cán sự đảng BHXH Việt Nam, Văn phòng Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam, Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng ngành BHXH (gọi chung là đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam), BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh), BHXH quận, huyện, thị xã, thành phố; vai trò của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trong việc chỉ đạo, triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy Phong trào; bảo đảm công bằng, bình đẳng về điều kiện cử công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng, hướng tới mục tiêu xây dựng ngành BHXH Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

2. Yêu cầu

- Xác định Phong trào là một trọng tâm trong các phong trào thi đua của Ngành, gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, phải được triển khai sâu rộng từ cơ quan BHXH Việt Nam ở Trung ương đến BHXH tỉnh, BHXH các quận, huyện, thị xã, thành phố với nội dung, hình thức phong phú, bảo đảm tiết kiệm, chất lượng, hiệu quả, thực chất, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; gắn kết với các cuộc vận động, phong trào thi đua khác, tránh trùng lặp, chồng chéo trong quá trình tổ chức thực hiện; phát huy được sáng kiến, sáng tạo của các tập thể, cá nhân và huy động, tập trung được nguồn lực của đơn vị, địa phương.

- Việc đánh giá kết quả Phong trào phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thực hiện lồng ghép các danh hiệu thi đua về xây dựng xã hội học tập với Phong trào thi đua “Công chức, viên chức, người lao động ngành BHXH thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Phong trào; định kỳ sơ kết, tổng kết Phong trào để kịp thời công nhận, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, phát huy và chia sẻ các sáng kiến, kinh nghiệm hay, nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo, điển hình tiên tiến trong xây dựng xã hội học tập.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG

1. Đối tượng

Các tập thể, cá nhân thuộc hệ thống BHXH Việt Nam gồm:

a) Tập thể: Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh, BHXH các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc BHXH tỉnh.

b) Cá nhân: Công chức, viên chức và người lao động thuộc hệ thống BHXH Việt Nam.

2. Nội dung

Phong trào thi đua xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời ngành BHXH Việt Nam tập trung vào các nội dung sau:

a) Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và hiệu quả của công tác khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập và mô hình học tập trong điều kiện nền kinh tế số, xã hội số; phát huy sáng kiến, giải pháp khuyến khích và phát triển văn hóa học tập tại đơn vị.

b) Huy động sự tham gia, phối hợp của các tổ chức, cá nhân trong Ngành trong việc hình thành thói quen chủ động, tự giác học tập, cập nhật kiến thức, kỹ năng phục vụ hoạt động công vụ, hoạt động nghề nghiệp trên môi trường số với phương châm tự học là chính, góp phần hoàn thành các mục tiêu của Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” tại Quyết định số 1373/QĐ- TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

c) Thi đua nâng cao năng lực sử dụng các công nghệ học tập hiện đại, chuyển đổi số trong các hoạt động học tập suốt đời; nâng cao năng lực số và năng lực sử dụng ngoại ngữ cho công chức, viên chức, người lao động, thực hiện học tập mọi lúc, mọi nơi bằng mọi phương pháp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của đơn vị nhằm giảm chi phí, nhân lực, nâng cao hiệu quả công tác, góp phần phục vụ ngày càng tốt hơn người dân, doanh nghiệp.

d) Thi đua đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong đơn vị và xây dựng mô hình công dân học tập; xây dựng văn hóa học tập.

đ) Thi đua tiếp cận kịp thời các xu thế và kinh nghiệm quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng, học tập suốt đời, học tập trực tuyến.

III. TIÊU CHÍ THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1. Tiêu chí thi đua

a) Đối với các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam

- Kịp thời tham mưu cho Tổng Giám đốc ban hành các văn bản triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

- Tham mưu đầu tư, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, bao gồm tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị và những điều kiện bảo đảm để đáp ứng nhu cầu học tập của công chức, viên chức, người lao động trong Ngành.

- Tổ chức Phong trào thi đua thiết thực, với nội dung, hình thức phong phú để tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức, người lao động về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập trong nền kinh tế số, xã hội số, Chính phủ số; củng cố và hình thành thói quen chủ động, tự giác học tập, cập nhật kiến thức trên môi trường công nghệ với phương châm lấy tự học là chính. Có nhiều giải pháp, sáng kiến hiệu quả trong triển khai thực hiện Phong trào.

- Xây dựng và kịp thời cập nhật, bổ sung các chương trình, tài liệu học tập theo yêu cầu vị trí việc làm ngành BHXH Việt Nam; có kế hoạch kịp thời đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động thuộc Ngành trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ phụ trách; tổ chức, tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng với nhiều hình thức học tập đa dạng.

b) Đối với BHXH tỉnh

- Thực hiện tốt Kế hoạch triển khai Phong trào và các chính sách thúc đẩy khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập được Chính phủ, các Bộ, ban, ngành liên quan, BHXH Việt Nam và địa phương ban hành. Làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức, người lao động về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương triển khai có hiệu quả công tác xây dựng xã hội học tập; đề ra các nội dung, giải pháp sáng tạo, đặc thù, thiết thực, phù hợp với tình hình và điều kiện của đơn vị, địa phương. Có nhiều giải pháp, sáng kiến hiệu quả trong triển khai thực hiện Phong trào.

- Có nhiều cá nhân thuộc đơn vị được công nhận danh hiệu “Công dân học tập” theo tiêu chí do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam ban hành.

- Được công nhận “Cộng đồng học tập” cấp tỉnh, cấp huyện theo tiêu chí do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

c) Đối với cá nhân

- Chủ động, tự giác học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nắm vững quy trình nghiệp vụ, thủ tục hồ sơ giải quyết các chế độ BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trở lên.

- Được công nhận danh hiệu “Công dân học tập” theo tiêu chí do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam ban hành.

- Có nhiều đóng góp về công sức, trí tuệ, vật chất xây dựng xã hội học tập ở đơn vị hoặc ở nơi cư trú được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

2. Hình thức và tiêu chuẩn khen thưởng

a) Hằng năm, các đơn vị lấy kết quả triển khai tổ chức thực hiện Phong trào là nội dung quan trọng để đánh giá thi đua và xem xét, đề xuất khen thưởng cho các tập thể và cá nhân.

b) Khen thưởng sơ kết giai đoạn 2023 - 2025 và tổng kết giai đoạn 2023 - 2030:

- Hình thức khen thưởng:

+ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

+ Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam;

+ Giấy khen.

- Tiêu chuẩn khen thưởng: Căn cứ thành tích trong thực hiện Phong trào, việc xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Kinh phí tổ chức thực hiện Phong trào và kinh phí khen thưởng được bố trí từ Quỹ khen thưởng, phúc lợi của đơn vị và của Ngành.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH tỉnh:

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và thủ trưởng đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Phong trào; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy các cấp, của thủ trưởng đơn vị; phát huy vai trò gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên về tinh thần tự học và tinh thần khuyến học, khuyến tài, ý thức vận động lôi cuốn công chức, viên chức toàn Ngành thực hiện có hiệu quả Phong trào.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, gắn với xây dựng ngành BHXH Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường tuyên truyền về các điển hình tiêu biểu, phổ biến những mô hình hay, cách làm hiệu quả, tạo sự lan tỏa trong Ngành về tinh thần tự học, học tập thường xuyên, suốt đời. Khuyến khích, nhân rộng những tấm gương cần cù, kiên trì, say mê học tập, đổi mới sáng tạo.

- Hằng năm, báo cáo tình hình tổ chức thực hiện Phong trào về BHXH Việt Nam (qua Vụ Thi đua - Khen thưởng) trước ngày 10/12 để tổng hợp.

2. Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH chủ trì, phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và các đơn vị liên quan chuẩn bị trang thiết bị, kỹ thuật để thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng; biên soạn, biên tập, số hóa tài liệu học tập về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cung cấp cho công chức, viên chức, người lao động trong Ngành và mọi tầng lớp nhân dân học tập.

3. Vụ Thi đua - Khen thưởng chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu, đề xuất việc thành lập Ban Chỉ đạo Phong trào và cơ quan thường trực, giúp việc tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền kiểm tra, giám sát kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào hằng năm, định kỳ, theo chuyên đề, tại BHXH Việt Nam và BHXH tỉnh; thường trực giúp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành BHXH Việt Nam theo dõi, đôn đốc tổ chức thực hiện Kế hoạch này, định kỳ hằng năm tổng hợp, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành BHXH Việt Nam, Tổng Giám đốc, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) theo quy định; phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH, Trung tâm Công nghệ thông tin và các đơn vị liên quan, tham mưu, hướng dẫn khen thưởng sơ kết, tổng kết Phong trào theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh về BHXH Việt Nam (qua Vụ Thi đua - Khen thưởng) để tổng hợp, báo cáo Tổng Giám đốc xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 
Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (Ban TĐKT TW) (để b/c);
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- BHXH tỉnh;
 - Lưu: VT, TĐKT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 Chu Mạnh Sinh

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.