Open navigation

Công văn 873/BHXH-VKH ngày 01/04/2024 Định hướng nghiên cứu và đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2025 của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 873/BHXH-VKH

V/v định hướng nghiên cứu và đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2025 của ngành BHXH Việt Nam

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2024

 

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
 - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện chương trình nghiên cứu khoa học hàng năm và chuẩn bị nội dung cho cuộc họp Hội đồng Khoa học Ngành về việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2025, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đề nghị các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào định hướng, yêu cầu phát triển và thực tiễn tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ngành đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2025, cụ thể như sau:

I. Định hướng nghiên cứu KH&CN năm 2025

1. Nghiên cứu tham gia xây dựng chính sách pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT

Đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT phù hợp với thực tiễn.

2. Nghiên cứu đổi mới phương thức tổ chức thực hiện công tác thu, phát triển số người tham gia, quản lý quỹ BHXH, BHTN, BHYT, kiểm soát chi phí KCB BHYT

2.1. Giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT các cấp.

2.2. Các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết chế độ BHXH, BHTN; kiểm soát chặt chẽ thủ tục chi trả các chế độ BHXH, BHTN; tăng cường phòng chống trục lợi quỹ BHXH, BHTN.

2.3. Đổi mới phương thức phục vụ, đẩy mạnh chi trả qua các tổ chức dịch vụ công, chi trả không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ.

2.4. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng trọng tâm, trọng điểm, đa dạng, linh hoạt phù hợp với đặc điểm từng vùng miền, phong tục tập quán, truyền thống văn hóa, tâm lý từng nhóm dân cư; đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng số, tăng cường hiệu quả truyền thông đa phương tiện và mạng xã hội.

2.5. Giải pháp để quản lý quỹ BHXH, BHYT, BHTN an toàn, tăng trưởng bền vững, hiệu quả; nâng cao chất lượng công tác dự báo tài chính quỹ bảo hiểm trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; hoàn thiện quy trình đầu tư và quản lý rủi ro các quỹ bảo hiểm.

2.6. Giải pháp tăng cường công tác kiểm soát chi khám chữa bệnh BHYT; đảm bảo quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT của người tham gia BHYT và đẩy mạnh công tác phòng, chống lạm dụng trục lợi quỹ BHYT.

3. Nghiên cứu cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, kiện toàn, sắp xếp, tinh gọn bộ máy; tinh thần, ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ người dân của công chức, viên chức, người lao động ngành BHXH

3.1. Các giải pháp cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong quản lý và thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN; mở rộng, đa dạng hóa các hình thức cung cấp dịch vụ công toàn trình của Ngành.

3.2. Các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao sự hài lòng của tổ chức, doanh nghiệp, người dân đối với ngành BHXH Việt Nam.

3.3. Giải pháp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất; kịp thời xử lý, kiến nghị cơ quan chức năng xử lý các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHTN, BHYT.

3.4. Giải pháp đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao năng lực, trình độ của nhân viên BHXH và nhân viên tổ chức dịch vụ thu, hướng tới tổ chức thu chuyên nghiệp để đảm bảo hiệu quả công tác phát triển đối tượng, hạn chế tối đa rủi ro.

3.5. Giải pháp sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín; thực hiện có hiệu quả cơ chế tiền lương từ ngày 01/7/2024.

4. Nghiên cứu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, hợp tác quốc tế

4.1. Các giải pháp kỹ thuật mới phục vụ chuyển đổi số, hoàn thiện cơ sở hạ tầng và an toàn thông tin cơ sở dữ liệu chuyên ngành về BHXH, BHTN, BHYT, đặc biệt là cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm nhằm phục vụ tốt nhất quyền lợi đơn vị, doanh nghiệp và người dân.

4.2. Giải pháp tăng cường hoạt động đối ngoại, trao đổi, hợp tác song phương, đa phương với các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN và thực hiện hiệp định song phương về BHXH.

II. Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2025

- Công văn đề xuất nhiệm vụ KH&CN của đơn vị;

- Phiếu đề xuất thực hiện nhiệm vụ KH&CN (Mẫu PL1-PĐXNV).

Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ KH&CN gửi về Bảo hiểm xã hội Việt Nam qua Viện Khoa học BHXH) trước ngày 15/4/2024 qua hệ thống Eoffice./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Website BHXH Việt Nam;
 - Lưu: VT, VKH.

KT. TỒNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Đức HòaPL1-PĐXNV

PHIẾU ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KH&CN CẤP ....

Năm 2025

1. Tổ chức, cá nhân đề xuất: ......................................................................................... 

2. Tên nhiệm vụ KH&CN thứ nhất: ............................................................................. 

- Hình thức thực hiện (chương trình, đề tài, đề án): .................................................. 

- Mục tiêu của nhiệm vụ: .............................................................................................. 

- Tính cấp thiết và tính mới: ......................................................................................... 

- Các nội dung chính và kết quả dự kiến: ................................................................... 

- Dự kiến hiệu quả: ........................................................................................................ 

- Địa chỉ ứng dụng dự kiến: .......................................................................................... 

- Dự kiến thời gian thực hiện (thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc): .................... 

- Dự kiến kinh phí thực hiện (mong muốn dự kiến của chuyên gia): ..................... 

- Dự kiến tổ chức chủ trì thực hiện: ............................................................................. 

3. Tên nhiệm vụ KH&CN thứ hai: ............................................................................... 

     ....................................................................................................................................... 

     ....................................................................................................................................... 

     ....................................................................................................................................... 

 

..., ngày ... tháng... năm…….
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT
(Ký, họ tên, đóng dấu (nếu có))

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.