Open navigation

Công văn 1139/TCHQ-TXNK ngày 20/03/2024 Hàng hóa thuê Doanh nghiệp chế xuất gia công

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1139/TCHQ-TXNK

V/v hàng hóa thuê Doanh nghiệp chế xuất gia công

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2024

 Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 12768/HQHP-TXNK và công văn số 6633/HQHP-TXNK của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng báo cáo vướng mắc về chính sách thuế nhập khẩu sản phẩm thuê doanh nghiệp chế xuất gia công. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 2, khoản 6, khoản 8 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13;

Căn cứ Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016;

Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018, Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

Căn cứ quy định tại các văn bản nêu trên, chính sách thuế đối với hàng hóa thuê doanh nghiệp chế xuất gia công đã được Bộ Tài chính trả lời tại công văn số 6519/BTC-TCHQ ngày 19/5/2017, Tổng cục Hải quan đã có các công văn số: 3018/TCHQ-TXNK ngày 11/5/2020, số 5864/TCHQ-TXNK ngày 04/9/2020, số 3634/TCHQ-TXNK ngày 19/7/2021 gửi các Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hải Phòng căn cứ quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và công văn nêu trên của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan để thực hiện thống nhất.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Hoàng Việt Cường (để b/cáo);
- Công ty TNHH ICEL Logistics (thay trả lời công văn số ICEL 230707)
(tầng 12A, tháp A Handiresco, 521 Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội);
 - Lưu: VT, TXNK (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
 Lê Như Quỳnh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.