Open navigation

Công văn 1332/TCHQ-TXNK ngày 29/03/2024 Mã số HS

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1332/TCHQ-TXNK

V/v mã số HS mặt hàng

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

 Kính gửi: Công ty TNHH TNHH TM Plastech.
(Phòng 1009, tầng 10, Cao ốc Zen Plaza, 54-56 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 001/2024/CV-PLTVN ngày 22/3/2024 của Công ty TNHH TNHH TM Plastech về việc xin xác nhận mã hàng hóa cho lô hàng sắp làm thủ tục nhập khẩu. Về vấn đề, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để xác định trước mã số HS cho mặt hàng “Bột nhựa ABS POW HR181”, đề nghị công ty làm thủ tục xác định trước mã số theo quy định tại Điều 18, Điều 28 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Điều 23, Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ. Hồ sơ xác định trước mã số được hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để công ty được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
 - Lưu: VT, TXNK, PL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Đào Thu Hương

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.