Open navigation

Công văn 1484/TCHQ-TXNK ngày 08/04/2024 Kê khai trị giá hải quan

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1484/TCHQ-TXNK

V/v kê khai trị giá hải quan

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2024

 Kính gửi: Công ty TNHH Triều An QN.
(Địa ch: T 2, khu 6C, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, tnh Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 05/CV-TA ngày 21/3/2024 của Công ty TNHH Triều An QN về việc kê khai trị giá hải quan hàng xuất khẩu có phát sinh khoản tiền thưởng làm hàng lu lèn, Tng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 sửa đổi, bổ sung Điều 4 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu là giá bán tính đến cửa khẩu xuất trên cơ sở giá bán ghi trên hợp đồng mua bán hoặc hóa đơn thương mại và các chi phí liên quan đến hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất phù hợp với các chứng từ liên quan nếu các khoản chi phí này chưa bao gồm trong giá bán của hàng hóa, không bao gồm phí vận tải quốc tế và chi phí bảo hiểm quốc tế (nếu có).

Theo trình bày của Công ty thì trong quá trình xuất hàng lên tàu, Công ty có thuê các đơn vị dịch vụ làm xuất hàng bao gồm: dịch vụ vận chuyển, bốc xúc, lu lèn trong hầm tàu, các chi phí này đã được tính vào giá trị lô hàng. Sau khi xuất hàng xong dựa trên số liệu tính toán, phía Công ty có được thêm một khoản thưởng làm hàng lu lèn (lèn hàng trong hầm tàu), khoản thưởng này sẽ phụ thuộc vào từng lần xuất hàng có thể đạt được hoặc không. Khoản tiền thưởng làm hàng lu lèn này không liên quan đến việc xác định trị giá hải quan. Do đó, không xem xét việc cộng thêm hay khấu trừ trong trị giá hải quan của hàng hóa xuất khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Triều An QN biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Hoàng Việt Cường (để b/c);
 - Lưu: VT, TXNK (H
ng B - 3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nông Phi Quảng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.