Open navigation

Công văn 1603/TCHQ-TXNK ngày 16/04/2024 Thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 94_2023_NĐ-CP

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1603/TCHQ-TXNK

V/v thuế GTGT theo Nghị định số 94/2023/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2024 

 Kính gửi: Công ty TNHH EMB Việt Hưng.
(Số nhà 42/80 Tổ dân phố Hoàng Hanh, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/CV-EMB ngày 11/4/2024 của Công ty TNHH EMB Việt Hưng đề nghị hướng dẫn về việc giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng máy thêu theo Nghị định số 94/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ theo khoản 1 Điều 1 Nghị định số 94/2023/NĐ-CP ngày 28/12/2023, chính sách giảm thuế GTGT được áp dụng đối với các nhóm hàng hóa đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa sau: viễn thông, công nghệ thông tin, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất; sản phẩm hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Các mặt hàng không được giảm thuế GTGT được quy định cụ thể tại Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định số 94/2023/NĐ-CP. Mã số HS ở cột (10) Phụ lục I, cột (10) Phần A và cột (4) Phần B Phụ lục III chỉ để tra cứu. Việc xác định mã số HS đối với hàng hóa thực tế nhập khẩu thực hiện theo quy định về phân loại hàng hóa tại Luật Hải quan và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Hải quan.

Trường hợp hàng hóa không thuộc các trường hợp không được giảm thuế GTGT thì được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8%.

Do thông tin doanh nghiệp cung cấp chưa đủ để Tổng cục Hải quan trả lời cụ thể, đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu quy định tại Nghị định số 94/2023/NĐ-CP để thực hiện và liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn chi tiết.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH EMB Việt Hưng biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Hoàng Việt Cường (để b/c);
 - Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Đặng Sơn Tùng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.