Open navigation

Công văn 2011/TCHQ-GSQL ngày 09/05/2024 Khác biệt mã số hàng hóa trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2011/TCHQ-GSQL

V/v khác biệt mã số hàng hóa trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2024

 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trong quá trình theo dõi việc kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu, Tổng cục Hải quan nhận được một số vướng mắc của Cục Hải quan các tỉnh, thành phố liên quan đến sự khác biệt mã số hàng hóa trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa với mã số hàng hóa khai trên tờ khai hải quan nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Trường hợp cơ quan hải quan đủ cơ sở xác định tên hàng hóa nhập khẩu trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa không phải tên hàng hóa khai trên tờ khai hải quan nhập khẩu hoặc theo Thông báo kết quả phân tích phân loại hoặc hàng hóa thực tế nhập khẩu (nếu có): Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thủ tục từ chối chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

2. Trường hợp cơ quan hải quan không đủ cơ sở xác định tên hàng hóa nhập khẩu trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa là tên hàng hóa nhập khẩu khai trên tờ khai hải quan nhập khẩu hoặc theo Thông báo kết quả phân tích phân loại hoặc hàng hóa thực tế nhập khẩu (nếu có): Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ quy định tại Điều 16 Thông tư số 33/2023/TT-BTC ngày 31/5/2023 của Bộ Tài chính để thực hiện.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để các đơn vị biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT: Nguyễn Văn Thọ;
- Cục Kiểm tra sau thông quan;
- Vụ Thanh tra Kiểm tra;
- Cục Thuế xuất nhập khẩu;
 - Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Đào Duy Tám

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.