Open navigation

Công văn 3175/VPCP-KGVX ngày 10/05/2024 Tháo gỡ khó khăn trong xuất khẩu dược liệu

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3175/VPCP-KGVX

V/v tháo gỡ khó khăn trong xuất khẩu dược liệu

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2024

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng Bộ Y tế;
 - Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Xét báo cáo của Bộ Y tế về kết quả thực hiện Công điện số 35/CĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất khẩu dược liệu (Công văn số 2329/BYT-YDCT ngày 06 tháng 5 năm 2024), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến như sau:

Bộ Y tế, Bộ Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục bám sát tình hình, kịp thời xử lý các vướng mắc trong hoạt động xuất khẩu dược liệu; khẩn trương rà soát, hoàn thiện trong tháng 5 năm 2024 các quy định liên quan của Bộ, bảo đảm tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo đúng quy định nhằm khuyến khích xuất khẩu các mặt hàng Việt Nam sản xuất được.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Y tế, Bộ Tài chính biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó TTg Trần Hồng Hà (để b/c);
- Các Bộ: YT, TC, TT&TT;
- UBND tỉnh Lào Cai;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp; Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, KGVX (02). Q

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.