Open navigation

Công văn 496/GSQL-GQ1 ngày 12/04/2024 Thủ tục hải quan

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 496/GSQL-GQ1

V/v thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2024

 Kính gửi: Công ty cổ phần Lọc Hóa Dầu Bình Sơn.

Trả lời công văn số 2044/BSR-TMDV ngày 10/4/2024 của Công ty cổ phần Lọc Hóa Dầu Bình Sơn về việc xin lấy hàng từng phần Hợp đồng số 311-2024/PO-BSR-KES, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 37 Luật Hải quan năm 2014 và thiết kế hệ thống VNACCS/VCIS thì hàng hóa khai báo trên 01 tờ khai hải quan chỉ được thông quan khi tất cả hàng hóa trên tờ khai đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 37 Luật Hải quan. Không có quy định cho phép thông quan cho từng phần hàng hóa khai báo trên 01 tờ khai hải quan như kiến nghị tại công văn số 2044/BSR-TMDV ngày 10/4/2024 của Công ty cổ phần Lọc Hóa Dầu Bình Sơn.

Căn cứ quy định tại Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính, trường hợp hàng hóa nhập khẩu thuộc 01 vận đơn số 02053952441-LG24100144 của Công ty cổ phần Lọc Hóa Dầu Bình Sơn được vận chuyển về Việt Nam theo 02 chuyến bay tại 02 thời điểm khác nhau, doanh nghiệp muốn lấy hàng theo từng lần vận chuyển thì Công ty thực hiện thủ tục tách vận đơn số 02053952441-LG24100144 thành 02 vận đơn nhánh theo từng lần vận chuyển trước khi đăng ký tờ khai theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. Sau khi tách vận đơn, Công ty cổ phần Lọc Hóa Dầu Bình Sơn sử dụng số vận đơn nhánh được cấp để khai báo trên tờ khai hải quan tương ứng với từng lần vận chuyển để thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa theo quy định.

Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật có liên quan.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty cổ phần Lọc Hóa Dầu Bình Sơn biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Đào Duy Tám

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.