Open navigation

Công văn 97/XNK-VP ngày 05/02/2024 Hướng dẫn về quản lý sử dụng mẫu C_O

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 97/XNK-VP

V/v hướng dẫn về quản lý, sử dụng mẫu C/O

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2024

 

Kính gửi:

- Văn phòng Cục;
- Phòng Xuất xứ hàng hóa;
- Các Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực;
 - Sở Công Thương Hải Phòng.

Liên quan đến việc quản lý và sử dụng các mẫu giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), bao gồm EUR.1 trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), EUR.1 UK trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA), EAV trong Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á Âu (VN-EAEU FTA), X trong Bản Thỏa thuận về việc thúc đẩy thương mại song phương giữa Bộ Công Thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Thương mại Vương quốc Campuchia, Cục Xuất nhập khẩu đề nghị các đơn vị thuộc Cục; các Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực, Sở Công Thương Hải Phòng (gọi chung là “tổ chức cấp C/O”) thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Về in mẫu C/O

Văn phòng Cục căn cứ nhu cầu sử dụng mẫu C/O của các tổ chức, đơn vị; số lượng các loại mẫu C/O đã cấp, số lượng mẫu C/O còn tồn kho và tốc độ tăng trưởng xuất khẩu sang thị trường các nước nêu trên, hàng năm lập kế hoạch in mẫu giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho từng loại C/O, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch in mẫu C/O. Các mẫu C/O đặt in phải đảm bảo đáp ứng tiêu chí trong các Hiệp định EVFTA, UKVFTA, VN-EAEU FTA và Bản Thỏa thuận về việc thúc đẩy thương mại song phương giữa Bộ Công Thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Thương mại Vương quốc Campuchia.

Phòng Xuất xứ hàng hóa thông báo cho các tổ chức có liên quan của nước nhập khẩu khi có thay đổi về mẫu C/O và nhà in được lựa chọn theo quy định.

2. Về quản lý và sử dụng C/O

2.1. Văn phòng Cục phân phối các mẫu C/O cho các tổ chức cấp C/O theo đề nghị của các đơn vị. Tổng hợp tình hình phân phối mẫu C/O theo định kỳ, báo cáo Lãnh đạo Cục.

2.2. Các tổ chức cấp C/O căn cứ nhu cầu cấp C/O tại đơn vị có văn bản gửi Văn phòng Cục đề nghị cấp mẫu C/O (theo mẫu Phụ lục I) hoặc có văn bản đề nghị cấp bổ sung mẫu C/O tùy vào tình hình thực tế phát sinh.

Căn cứ số lượng mẫu C/O trung bình thương nhân sử dụng trong 3 tháng gần nhất, tổ chức cấp C/O thực hiện việc phát mẫu C/O cho các thương nhân và theo dõi, kiểm tra việc sử dụng mẫu C/O đã được giao quản lý, cấp phát.

Đối với những thương nhân có nhu cầu sử dụng mẫu C/O với số lượng lớn, gia tăng đột biến, tổ chức cấp C/O yêu cầu thương nhân giải trình bằng văn bản. Trong trường hợp cần thiết, tổ chức cấp C/O tổ chức kiểm tra việc sử dụng mẫu C/O của thương nhân và có văn bản đề nghị thương nhân sử dụng hiệu quả mẫu C/O trong trường hợp tỷ lệ mẫu C/O in hỏng cao (trên 10% số lượng mẫu C/O được cấp).

Hàng quý, tổ chức cấp C/O thực hiện đối chiếu từng loại mẫu C/O giữa số nhận và số cấp cho thương nhân, tổng hợp báo cáo gửi Văn phòng Cục về tình hình nhận và phân phối mẫu C/O (theo mẫu Phụ lục II).

Trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, tổ chức cấp C/O có báo cáo tình hình nhận và phân phối mẫu C/O của Phòng trong năm và dự kiến số lượng mẫu C/O sử dụng trong năm kế tiếp gửi Văn phòng Cục.

2.3 Các tổ chức cấp C/O phổ biến tới các thương nhân có nhu cầu sử dụng các mẫu C/O các nội dung sau:

Căn cứ tình hình thực tế, thương nhân báo cáo tình hình nhận, sử dụng mẫu C/O và dự kiến số lượng mẫu C/O sử dụng cho kỳ tiếp theo để đề nghị tổ chức cấp C/O cấp mẫu C/O (theo mẫu Phụ lục III).

Thương nhân có trách nhiệm sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, hạn chế tối đa việc in hỏng mẫu C/O.

Trên đây là những hướng dẫn về việc quản lý và sử dụng mẫu C/O, Cục Xuất nhập khẩu đề nghị các đơn vị thuộc Cục, các tổ chức cấp C/O nghiêm túc thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các đơn vị gửi báo cáo về Cục Xuất nhập khẩu (qua Văn phòng Cục) để giải quyết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để báo cáo);
- PCT. Đỗ Thị Thu Hương;
- Phòng XXHH;
 - Lưu: VT, VP. tutd.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Trần Thanh HảiPHỤ LỤC III

(Kèm theo Công văn số 97/XNK - VP ngày 05 tháng 02 năm 2024 của Cục Xuất nhập khẩu)

TÊN THƯƠNG NHÂN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

…., ngày …. tháng.... năm 202…..

 PHIẾU ĐỀ NGHỊ PHÁT MẪU C/O

Kính gửi: Tổ chức cấp C/O

Công ty : .......................................................................................................................... 

Địa chỉ : ........................................................................................................................... 

Mã số thuế : ..................................................................................................................... 

Giới thiệu ông/bà: .......................................................................................................... 

Chức vụ: .......................................................................................................................... 

Số CMND/CCCD: ........................................................................................................... 

Số điện thoại: .................................................................................................................. 

Được cử đến: Phòng QL XNK KV ............................................................................... 

Về việc: đề nghị cấp mẫu C/O dùng cho .... tháng. Số lượng cụ thể như sau:

STT

Loại mẫu C/O

Lũy kế số lượng đã nhận trong năm

Số lượng đã sử dụng

Số lượng dùng hỏng

Số lượng đề nghị cấp tiếp kỳ này

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

TỔNG

 

 

 

 

 

Giấy có giá trị hết ngày: ………………..

Nhân viên nhận mẫu C/O
(ký, ghi rõ họ tên, ngày, giờ nhận)

Đại diện Công ty
(ký tên, đóng dấu)

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.