Open navigation

Công văn 215/TB-VPCP ngày 12/05/2024 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Hội nghị của Ban Chỉ đạo Đổi mới Phát triển doanh nghiệp về thúc

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 215/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2024

 THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ LÊ MINH KHÁI TẠI HỘI NGHỊ CỦA BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỀ THÚC ĐẨY CÔNG TÁC SẮP XẾP, ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN, NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NÔNG, LÂM NGHIỆP

Ngày 25 tháng 4 năm 2024, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp (Ban Chỉ đạo) chủ trì Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo Đổi mới Phát triển doanh nghiệp về thúc đẩy công tác sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.

Tham dự tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ, có các thành viên Ban Chỉ đạo gồm: Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Phó Trưởng ban thường trực, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương và các thành viên đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Trưởng ban chuyên trách, Ủy viên chuyên trách; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Ban Kinh tế Trung ương, Tài chính, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Dân tộc, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đại diện các các Bộ, cơ quan: Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tư pháp, Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Chủ tịch, Tổng Giám đốc các Tập đoàn, Tổng công ty: Công nghiệp Cao su Việt Nam, Lâm nghiệp Việt Nam, Giấy Việt Nam, Cà phê Việt Nam. Tham dự tại điểm cầu Trụ sở Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có Lãnh đạo Ủy ban nhân dân 42 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có các công ty nông, lâm nghiệp và lãnh đạo các Sở, ban ngành liên quan và các công ty nông, lâm nghiệp trực thuộc.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính và ý kiến của các đại biểu, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận như sau:

1. Thời gian qua, việc triển khai Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 14 tháng 3 năm 2014, Kết luận số 82/KL-TW ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Bộ Chính trị đã đạt được kết quả quan trọng trong: (1) Công tác thể chế hóa chủ trương của Bộ Chính trị; (2) Thẩm định, phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới; (3) Giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; (4) Sau sắp xếp, đổi mới, đã có một số tập đoàn, tổng công ty như Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam... hoạt động kinh doanh có hiệu quả, tạo việc làm cho người lao động, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, góp phần ổn định chính trị - xã hội và phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo như mục tiêu của Nghị quyết số 30-NQ/TW đã đề ra.

2. Bên cạnh các kết quả đạt được, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Trong đó, tiến độ sắp xếp, đổi mới còn chậm, còn nhiều vướng mắc, đến nay vẫn còn 95 công ty chưa hoàn thành sắp xếp, đổi mới (chiếm 37%) tại 24 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và 02 Tổng công ty; còn một số công ty nông, lâm nghiệp sau sắp xếp, đổi mới, hoạt động chưa hiệu quả, chưa đạt mục tiêu ban đầu, phải tiếp tục sắp xếp lại. Những tồn tại, hạn chế nêu trên xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan và chủ quan: (1) Nhận thức của một số cấp ủy đảng còn chưa đầy đủ, vai trò của người đứng đầu chưa được phát huy; (2) Cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành, địa phương chưa hiệu quả; (3) Một số cơ chế, chính sách chưa đồng bộ, hiệu quả, chậm được sửa đổi, bổ sung; (4) Vấn đề quản lý đất đai có tính lịch sử, phức tạp; (5) Năng lực, trình độ quản lý doanh nghiệp, công ty ở một số công ty, doanh nghiệp còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu...

3. Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới:

a) Về quan điểm, nguyên tắc, yêu cầu:

- Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 30-NQ/TW, Kết luận số 82-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 109/2023/QH15 của Quốc hội.

- Xác định rõ những khó khăn, vướng mắc để kịp thời có biện pháp xử lý phù hợp, hiệu quả, nhất là khó khăn về thể chế, cơ chế, chính sách; về công tác phối hợp; về tổ chức thực hiện....

- Trong sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp, khó khăn ở cấp nào, cấp đó phải đứng ra xử lý; không làm thay, không đùn đẩy trách nhiệm. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (vừa là cơ quan đại diện chủ sở hữu và thực hiện quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương).

b) Về nhiệm vụ cụ thể:

Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, bám sát các quan điểm, mục tiêu, phương hướng trong Kết luận của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 41/TTg-QHĐP ngày 10 tháng 01 năm 2024 và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2024, khẩn trương hoàn thành ban hành các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 984/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2021. Đồng thời, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

(1) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ cùng các Bộ, cơ quan có liên quan sớm trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5 năm 2024 ban hành Chỉ thị giao nhiệm vụ các Bộ, cơ quan, địa phương và doanh nghiệp thúc đẩy rà soát công tác sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp theo kết luận của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 30-NQ/TW, Kết luận số 82-KL/TW và nhiệm vụ Quốc hội giao tại Nghị quyết số 109/2023/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2023 (trên tinh thần tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia tại Hội nghị và báo cáo bằng văn bản của các cơ quan đại diện chủ sở hữu và doanh nghiệp).

- Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai Nghị định số 04/2024/NĐ-CP và Nghị định số 118/2014/NĐ-CP.

- Kiểm tra, đôn đốc các địa phương để đảm bảo: (i) trước ngày 30 tháng 6 năm 2024, các địa phương hoàn thành việc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án tổng thể (đối với địa phương chưa phê duyệt phương án tổng thể); (ii) trước ngày 30 tháng 9 năm 2024, các địa phương hoàn thành lại, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án tổng thể (đối với các địa phương có các doanh nghiệp đã và đang thực hiện sắp, đổi mới theo đề án được phê duyệt nhưng cần phải điều chỉnh lại phương án sắp, xếp phê duyệt để phù hợp với Nghị định số 04/2024/NĐ-CP).

- Tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phương án sắp xếp, phương án điều chỉnh, phương án tiếp tục sắp xếp theo đề nghị của các địa phương, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ Quốc hội giao trong năm 2024 tại Nghị quyết số 109/2023/QH15.

- Khẩn trương tổng hợp thông tin, số liệu theo yêu cầu của Bộ Tài chính phục vụ công tác đánh giá xây dựng cơ chế tài chính để hỗ trợ việc giải thể công ty nông, lâm nghiệp mất khả năng thanh toán và thực hiện bổ sung vốn điều lệ cho các công ty nông, lâm nghiệp, gửi Bộ Tài chính trước ngày 15 tháng 5 năm 2024.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan chuẩn bị nội dung phục vụ báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW và Kết luận số 82-KL/TW theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1756/VPCP-ĐMDN ngày 19 tháng 3 năm 2024 trên tinh thần đánh giá đầy đủ, sát thực tế.

(2) Bộ Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan, khẩn trương trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định cơ chế hỗ trợ công ty nông, lâm nghiệp giải thể mất khả năng thanh toán; bổ sung vốn điều lệ đối với công ty nông, lâm nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước theo Kết luận số 82-KL/TW và quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 04/2024/NĐ-CP.

- Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các văn bản hướng dẫn Nghị định 118/2014/NĐ-CP thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, bảo đảm kịp thời, phù hợp, thống nhất với quy định tại Nghị định số 04/2024/NĐ-CP.

- Nghiên cứu, đề xuất việc xử lý tài chính khi thực hiện việc chuyển giao doanh nghiệp cùng đại diện chủ sở hữu (hợp nhất, sáp nhập). Trường hợp vượt thẩm quyền của Chính phủ, cần phải rà soát, kịp thời kiến nghị đưa vào nội dung sửa đổi Luật số 69/2014/QH13.

- Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các cơ chế, quy định về xác định giá trị doanh nghiệp trong thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn, chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên, phản ánh đầy đủ vốn, tài sản của doanh nghiệp, tránh thất thoát tài sản Nhà nước, bảo đảm quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư, người dân (đặc biệt là trong điều kiện công ty nông lâm nghiệp quản lý, sử dụng diện tích lớn về đất, mục đích sử dụng đất khác nhau, đất thuê, đất giao lâu năm...).

- Nghiên cứu xây dựng, thành lập Sàn giao dịch tín chỉ các - bon và ban hành cơ chế tài chính cho hoạt động của thị trường các - bon (theo nhiệm vụ được giao tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 06/2022/NĐ-CP của Chính phủ), góp phần khơi thông nguồn lực phát triển các công ty nông, lâm nghiệp.

(3) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Nghiên cứu chỉ đạo việc triển khai hoạt động cho vay thực hiện dự án trồng rừng tập trung, trồng cây công nghiệp phù hợp với chu kỳ kinh doanh cây trồng dài ngày theo chủ trương của Bộ Chính trị tại Kết luận số 82-KL/TW và phù hợp xu thế mới, chuyển đổi xanh, bảo vệ môi trường...

(4) Bộ Tài nguyên và Môi trường: (i) Đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ liên quan thuộc chức năng nhiệm vụ của Bộ; (ii) Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc để hoàn thành việc rà soát, đo đạc, cắm mốc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm, sử dụng đất đai không đúng mục đích; (iii) Tổng hợp xử lý các vấn đề vướng mắc về đất đai phát sinh trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp đã được các địa phương, công ty nông, lâm nghiệp báo cáo trước đây và phản ánh tại Hội nghị; trường hợp vượt thẩm quyền, đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

(5) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an: Phối hợp chặt chẽ với địa phương, nhất là khu vực Tây Nguyên để giải quyết việc tranh chấp, lấn chiếm đất đai dẫn đến tình trạng khiếu nại, khiếu kiện.

(6) Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp: khẩn trương hoàn thành phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Giấy Việt Nam, Tổng công ty Cà phê Việt Nam theo quy định và trình cấp có thẩm quyền về Kế hoạch sắp xếp đối với Tổng công ty Cà phê Việt Nam, làm cơ sở triển khai sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp trực thuộc hai Tổng công ty này.

(7) Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp:

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ đôn đốc việc triển khai nhiệm vụ được giao của các Bộ, cơ quan có liên quan.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với một số cơ quan, địa phương, công ty nông, lâm nghiệp để nắm bắt vướng mắc khó khăn, kiến nghị của các các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp, kịp thời báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo, tham mưu Thủ tướng Chính phủ về định hướng lớn trong chỉ đạo thúc đẩy công tác sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động, khơi thông nguồn lực của công ty nông, lâm nghiệp, phù hợp với tình hình, bối cảnh hiện nay và xu thế mới.

(8) Các Bộ, ngành có liên quan theo chức năng, thẩm quyền, nhiệm vụ được giao theo quy định hiện hành, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp theo quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP và Nghị định số 04/2024/NĐ-CP.

(9) UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Hoàn thành việc phê duyệt phương án sắp xếp tổng thể, trong đó có phê duyệt phương án sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp của địa phương và của các Bộ, cơ quan trung ương trên địa bàn.

- Tiếp nhận và xây dựng kế hoạch sử dụng diện tích đất các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao về địa phương quản lý sau sắp xếp, đổi mới. Xử lý dứt điểm tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất đai tại các công ty nông, lâm nghiệp.

- Xây dựng hoặc điều chỉnh phương án sắp xếp gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước tháng 6 năm 2024.

(10) Về xử lý các kiến nghị tại Hội nghị: Đề nghị các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp chung; trong đó làm rõ trách nhiệm, thẩm quyền của Bộ ngành, địa phương, Thủ tướng Chính phủ đối với nội dung cần phải xử lý; tham mưu, đề xuất các nội dung phải xử lý thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Quốc hội.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, phối hợp thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương;
- Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội;
- Các Bộ: NN&PTNT, TN&MT, TC, KH&ĐT,
QP, CA, CT, TP, NV, LĐ-TB&XH,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban Dân tộc;
- Thanh tra Chính phủ;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
có các công ty nông, lâm nghiệp;
- Chủ tịch, Tổng Giám đốc các tập đoàn, tổng công ty:
Công nghiệp Cao su Việt Nam, Lâm nghiệp Việt Nam,
Giấy Việt Nam, Cà phê Việt Nam;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân;
các Vụ: KTTH, NN, QHĐP, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b). ĐH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Mai Thị Thu Vân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.