Open navigation

Công văn 1558/TCT-CS ngày 15/04/2024 Chính sách thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1558/TCT-CS

V/v chính sách thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024 

 Kính gửi: Văn phòng đại diện Tổ chức World Wide Fund for Nature tại Việt Nam.
(Đ/c: Số 6 Ngõ 18 Đường Nguyễn Cơ Thạch, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được văn bản đề ngày 05/01/2024 của Văn phòng đại diện Tổ chức World Wide Fund For Nature tại Việt Nam (WWF tại Việt Nam) về chính sách thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại văn bản đề ngày 05/01/2024 nêu trên không có hồ sơ, tài liệu có liên quan gửi kèm, do đó Tổng cục Thuế chưa có cơ sở để xem xét, hướng dẫn.

Căn cứ Điều 112 Luật Quản lý thuế số 3S/2019/QH14 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của thủ trưởng cơ quan quản lý thuế ra quyết định kiểm tra thuế và công chức quản lý thuế trong việc kiểm tra thuế, Cục Thuế TP Hà Nội đã có Kết luận kiểm tra trước hoàn thuế GTGT số 78379/KL-CTHN-TTKT3 đối với hồ sơ đề nghị hoàn thuế của WWF tại Việt Nam đối với Dự án “Bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp” của WWF và Thông báo số 2819/TB-CTHN-KDT ngày 12/01/2024 của Cục Thuế TP Hà Nội về việc không được hoàn thuế.

Căn cứ Điều 16 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định về quyền của người nộp thuế; Điều 147 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định về khiếu nại, tố cáo, trường hợp WWF tại Việt Nam không đồng ý với nội dung Thông báo số 2819/TB-CTHN-KDT ngày 12/01/2024 của Cục Thuế TP Hà Nội nêu trên thì đề nghị liên hệ với Cục Thuế TP Hà Nội để được giải quyết theo trình tự, thủ tục khiếu nại.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Văn phòng đại diện Tổ chức World Wide Fund for Nature tại Việt Nam được biết./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Vụ PC, KK&KTT;
- Website TCT;
 - Lưu: VT,CS(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.