Open navigation

Công văn 1559/TCT-CS ngày 15/04/2024 Thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1559/TCT-CS

V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Định

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 152/CTBDI-TTKT3 ngày 12/01/2024 của Cục Thuế tỉnh Bình Định về thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Luật số 106/216/QH13 ngày 06/4/2016 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 13 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 quy định về hoàn thuế đối với dự án đầu tư;

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 100/2016/NĐ-CP) quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư;

Căn cứ khoản 2 Điều 2 Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 của Chính phủ quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 13/2023/TT-BTC ngày 28/02/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 của Chính phủ và sửa đổi bổ sung Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư;

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 28 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 2 Thông tư số 13/2023/TT-BTC ngày 28/02/2023 của Bộ Tài chính) hướng dẫn hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT trường hợp hoàn thuế đối với dự án đầu tư.

Căn cứ các quy định trên, về nguyên tắc trường hợp cơ sở kinh doanh đáp ứng đối tượng hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 của Chính phủ) và hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại điểm a khoản 2 Điều 28 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 2 Thông tư số 13/2023/TT-BTC ngày 28/8/2023 của Bộ Tài chính) thì được hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư.

Đối với trường hợp vướng mắc của Cục Thuế, đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Định trao đổi với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương và báo cáo xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy điện Đồng Mít tiến hành đầu tư xây dựng trước thời điểm được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ký Hợp đồng cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất. Trên cơ sở đó, Cục Thuế căn cứ các quy định nêu trên và tình hình thực tế để xem xét, xử lý theo quy định và theo thẩm quyền.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Bình Định được biết./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ PC, KK-TCT;
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.