Open navigation

Công văn 1560/TCT-CS ngày 15/04/2024 Thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC THUẾ

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1560/TCT-CS

V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024

 Kính gửi: Công ty trách nhiệm hữu hạn hóa chất công nghệ Samsung Việt Nam.
(Địa chỉ: Tầng L7 Vincom Center, 72 đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 01-122023/SSCT-TCT ngày 22/12/2023 của Công ty trách nhiệm hữu hạn hóa chất công nghệ Samsung Việt Nam về thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ, Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ và Nghị định số 94/2023/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định về giảm thuế GTGT;

Căn cứ Phụ lục I, II, III quy định danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế suất thuế GTGT ban hành kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ, Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ và Nghị định số 94/2023/NĐ-CP ngày 28/12/2023 của Chính phủ.

Căn cứ các quy định nêu trên: Về việc hướng dẫn giảm thuế GTGT đối với các sản phẩm được xếp vào danh mục “Hóa chất và sản phẩm hóa chất” theo Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg ngày 01/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2252/TCT-CS ngày 27/6/2022 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đề nghị Công ty trách nhiệm hữu hạn hóa chất công nghệ Samsung Việt Nam căn cứ quy định trên và nghiên cứu nội dung hướng dẫn tại công văn để thực hiện. Trường hợp Công ty phát sinh vướng mắc trong việc xác định sản phẩm hàng hóa thuộc sản phẩm hóa chất hay hóa chất cơ bản thì đề nghị Công ty liên hệ cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để được hướng dẫn xác định, từ đó áp dụng chính sách thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty trách nhiệm hữu hạn hóa chất công nghệ Samsung Vỉệt Nam được biết./.

 
Nơi nhận:
Như trên;
- Phó TCTrg Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- CT TP Hồ Chí Minh;
- Vụ PC;
 - Webs
ite TCT;
 - Lưu: VT, 
CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.