Open navigation

Công văn 1577/TCT-KK ngày 16/04/2024 Xác định trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng của Công ty cổ phần Hưng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1577/TCT-KK

V/v xác định trường hợp hoàn thuế GTGT của Công ty CP Hưng Việt

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kon Tum

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 1559/CTKTU-TTKT ngày 13/11/2023 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum báo cáo vướng mắc về chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với Công ty cổ phần Hưng Việt, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 3; điểm b khoản 1 Điều 12; khoản 1, khoản 2 Điều 13 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 (Điều 12 đã được sửa đổi, bổ sung theo khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13; khoản 1, khoản 2 Điều 13 đã được sửa đổi, bổ sung theo khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13) về đối tượng chịu thuế; khấu trừ thuế GTGT đầu vào; các trường hợp hoàn thuế;

Căn cứ quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ (khoản 2 đã được sửa đổi, bổ sung theo khoản 3 Điều 1 Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 của Chính phủ; khoản 3 đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ) về hoàn thuế GTGT;

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 13/2023/TT-BTC ngày 28/02/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 49/2022/NĐ-CP về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư;

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 2 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP về hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu;

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015) về điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu;

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 4, khoản 5 Điều 3; Điều 11 Thông tư số 12/2016/TT-NHNN ngày 29/6/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về giải thích từ ngữ; các trường hợp đăng ký, thông báo thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

Căn cứ quy định và hướng dẫn nêu trên:

1. Trường hợp Công ty Cổ phần Hưng Việt (công ty mẹ) có hoạt động xuất khẩu máy móc, thiết bị cho Công ty TNHH Xây dựng Caoutchouc Duc Dung (công ty con được thành lập ở Campuchia) để thực hiện dự án đầu tư tại Campuchia thì không thuộc trường hợp hoàn thuế đối với dự án đầu tư theo quy định tại Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

2. Về trường hợp của Công ty Cổ phần Hưng Việt, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 112/TCT-KK ngày 08/01/2020 trả lời Cục Thuế tỉnh Kon Tum. Theo đó, điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung). Đồng thời, việc góp vốn đầu tư phải đáp ứng các quy định về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài. Trường hợp Công ty phát sinh việc tăng hoặc giảm vốn đầu tư bằng tiền và/hoặc số tiền chuyển ra nước ngoài trong kỳ nhiều hơn so với tiến độ đã được Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký thì phải đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối với Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại điểm c, điểm d khoản 1 Điều 11 Thông tư số 12/2016/TT-NHNN ngày 29/6/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Kon Tum căn cứ hướng dẫn nêu trên và hồ sơ thực tế của người nộp thuế để xử lý theo quy định và theo thẩm quyền.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Kon Tum được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Mai Sơn (để b/c);
- Vụ/đơn vị: CS, PC;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, KK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
 Lê Thị Duyên Hải

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.