Open navigation

Công văn 1664/TCT-CS ngày 22/04/2024 Tiền thuê đất

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1664/TCT-CS

V/v tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024 

 Kính gửi: Cục Thuế tnh Gia Lai

Trả lời công văn số 260/CTGLA-HKDCN ngày 05/02/2024 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai về vướng mc miễn tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước hiện hành (Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016, Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn thực hiện) không có quy định về miễn, giảm tiền thuế đất đối với trường hợp đang được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê chuyển sang hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

Trường hợp Công ty TNHH MTV Thúy An Gia Lai được Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cho phép chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê sang hình thức thuê đất trả tiền hàng năm thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Gia Lai báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai có văn bản trao đi với Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn trường hợp chuyển hình thức thuê đất này đã phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai hiện hành hay chưa. Trên cơ sở đó xử lý miễn, giảm tiền thuê đất theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tnh Gia Lai biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
 - Ph
ó TCT Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
 - C
c Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (BTC);
 - Cục Quản 
lý công sản (BTC);
- Vụ Pháp chế (BTC);
 - Vụ Pháp ch
ế (TCT);
 - 
Website TCT;
 - Lưu: VT, CS
.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Hoàng Thị Hà Giang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.