Open navigation

Công văn 1893/TCT-CS ngày 07/05/2024 Thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1893/TCT-CS

V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2024

 Kính gửi: Công ty TNHH DKSH Performance marterials Việt Nam.
(Đ/c: Tầng 5, số 285 đường Cách mạng tháng 8, phường 12, quận 10, 
thành phố H Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 030124/DKSHPM-GDT ngày 25/01/2024 của Công ty TNHH DKSH Performance Marterials Việt Nam về thuế GTGT. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 1 của Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng quy định về thuế suất;

Căn cứ Điều 6 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng về thuế suất 0%;

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 1 và khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng về thuế suất 0%;

Căn cứ quy định tại Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về thời điểm lập hoá đơn.

Ngày 16/01/2024, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh có công văn số 666/CTTPHCM-TTHT hướng dẫn Công ty.

Trường hợp Công ty TNHH DKSH Performance Materials Việt Nam có cung cấp dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm nguồn cung và kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi xuất khẩu ra nước ngoài thì đề nghị Công ty căn cứ quy định pháp luật được trích dẫn và hướng dẫn tại công văn số 666/CTTPHCM-TTHT nêu trên để thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty TNHH DKSH Performance marterials Việt Nam được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Cục QLGS CST, Vụ PC - BTC;
- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Vụ PC;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
 Lưu Đức Huy

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.