Open navigation

Công văn 1908/TCT-HTQT ngày 07/05/2024 Hướng dẫn áp dụng Hiệp định thuế Hàn Quốc - Công ty trách nhiệm hữu hạn Cammsys Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1908/TCT-HTQT
V/v hướng dẫn áp dụng Hiệp định thuế Hàn Quốc - Công ty TNHH Cammsys Việt Nam.

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc. 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2898/CTVP-TTKT1 ngày 29/12/2023 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị hướng dẫn áp dụng Hiệp định thuế Việt Nam - Hàn Quốc đối với hoạt động chuyển nhượng vốn tại công ty TNHH Cammsys Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Về việc đề nghị hỗ trợ xác minh thông tin liên quan đến công ty Samil Hàn Quốc và Báo cáo đánh giá giá trị cổ phiếu do công ty này lập, Tổng cục Thuế đã có thư số 1340/TCT-HTQT ngày 02/4/2024 gửi cơ quan thuế Hàn Quốc đề nghị cung cấp thông tin và hiện đang chờ phản hồi của cơ quan thuế Hàn Quốc.

- Về việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, giá trị nhà xưởng máy móc thiết bị được coi là bất động sản và tỷ lệ giá trị bất động sản trên tổng tài sản, đề nghị Cục Thuế căn cứ hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại công văn số 2834/TCT-HTQT ngày 14/7/2020, hồ sơ, tình hình thực tế và giải trình của công ty TNHH Cammsys Việt Nam để xem xét, xác định tỷ lệ giá trị bất động sản trên tổng tài sản của công ty.

- Về ý kiến phối hợp với cơ quan công an hỗ trợ xác minh bản chất giao dịch, đề nghị Cục Thuế căn cứ Thông tư liên tịch số 85/2016/TTLT-BTC-BCA ngày 20/9/2016 giữa Bộ Tài chính và Bộ Công an quy định về phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực tài chính, Chương trình phối hợp số 01/CTPH-BTC-BCA ngày 28/12/2022 giữa Bộ Tài chính và Bộ Công an tiếp tục triển khai Thông tư liên tịch số 85/2016/TTLT-BTC-BCA ngày 20/6/2016 quy định về phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực tài chính giai đoạn 2022-2025 và tình hình thực tế để thực hiện theo đúng quy định.

- Về việc xác định khoản nợ thuế liên quan và tiền chậm nộp tương ứng, đề nghị Cục Thuế căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 59, Điều 83 Luật Quản lý thuế năm 2019 và Quy trình Quản lý nợ ban hành kèm theo Quyết định số 1129/QĐ-TCT ngày 20/7/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế để thực hiện phân loại khoản nợ liên quan đến hoạt động chuyển nhượng vốn của công ty TNHH Cammsys Việt Nam theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, QLN, TTKT;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, HTQT (2b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ Trần Thị Thanh Bình

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.