Open navigation

Công văn 1913/TCT-CS ngày 08/05/2024 Tiền sử dụng đất

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1913/TCT-CS

V/v tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk

Trả lời công văn số 435/CTĐLA-HKDC ngày 05/02/2024 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk về xử lý miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với các trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 1 và Khoản 6, Điều 10 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất quy định:

“Điều 10. Nguyên tắc thực hiện miễn giảm tiền sử dụng đất

1. Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất thì chỉ được miễn hoặc giảm một lần trong trường hợp: Được Nhà nước giao đất để làm nhà ở hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang làm đất ở hoặc được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.

6. Người sử dụng đất chỉ được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền sử dụng đất sau khi thực hiện các thủ tục để được miễn, giảm theo quy định.”.

- Tại Điểm b Khoản 2 Điều 15 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất quy định:

“2. Người sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất như sau:

b) Đối với hộ gia đình, cá nhân: Việc nộp hồ sơ xin miễn, giảm tiền sử dụng đất được thực hiện cùng với hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận, xin chuyển mục đích sử dụng đất đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường.”

Căn cứ quy định trên, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất được xem xét miễn, giảm tiền sử dụng đất khi nộp hồ sơ xin miễn, giảm tiền sử dụng đất cùng với hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận, xin chuyển mục đích sử dụng đất đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường theo quy định tại Khoản 6 Điều 10 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP và Điểm b Khoản 2 Điều 15 Thông tư số 76/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân người có công với cách mạng đã nộp đầy đủ nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế và đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, sau đó hộ gia đình, cá nhân mới nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất thì không có cơ sở để xem xét miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk căn cứ quy định trên và hồ sơ cụ thể để xử lý miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (BTC);
- Cục Quản lý công sản (BTC);
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
 Lưu Đức Huy

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.