Open navigation

Công văn 1919/TCT-CS ngày 08/05/2024 Ưu đãi miễn giảm tiền thuê đất đối với dự án đầu tư

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1919/TCT-CS

V/v ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất đối với dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 127/CTDTH-TTHT ngày 23/01/2024 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp vướng mắc về ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất đối với dự án đầu tư. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 8 Điều 3, điểm đ khoản 1 Điều 56 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

Căn cứ khoản 3 Điều 18 Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuế đất, thuê mặt nước;

Căn cứ khoản 5 Điều 3 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/09/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Căn cứ các quy định nêu trên, về nguyên tắc việc miễn, giảm tiền thuê đất được thực hiện theo từng dự án đầu tư gắn với việc cho thuê đất mới (diện tích mới thuê đất lần đầu) và chỉ được thực hiện trực tiếp với đối tượng được Nhà nước cho thuê đất, tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp. Trường hợp Công ty Cổ phần Hùng Ngự (Công ty) có hợp đồng thuê đất ký với cơ quan có thẩm quyền cho thuê đất của Nhà nước thì thuộc đối tượng được xem xét miễn, giảm đối với Hợp đồng thuê đất đã ký theo quy định của pháp luật. Nếu Công ty không ký Hợp đồng thuê đất với Nhà nước thì không phải đối tượng thuê đất trực tiếp của Nhà nước đồng thời không thuộc đối tượng được xem xét miễn, giảm tiền thuê đất.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan rà soát việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất (đất trồng lúa nước), chuyển mục đích sử dụng đất (từ đất trồng lúa nước sang đất cơ sở sản xuất kinh doanh) của Công ty Cổ phần Hùng Ngự; trên cơ sở đó báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét việc cho thuê đất, miễn, giảm tiền thuê đất của Công ty Cổ phần Hùng Ngự đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về đất đai. Trường hợp có vướng mắc về việc xác định chủ thể được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp, đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp báo cáo UBND tỉnh trao đổi với Bộ TN&MT (cơ quan quản lý nhà nước về đất đai) để được hướng dẫn thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp biết và thực hiện./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Cục QLGSCS Thuế, Cục QLCS, Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
 Lưu Đức Huy

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.