Open navigation

Công văn 2002/TCT-HTQT ngày 13/05/2024 Áp dụng Hiệp định thuế Hàn Quốc đối với Công ty cho thuê tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên KEXIM Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2002/TCT-HTQT

V/v áp dụng Hiệp định thuế Hàn Quốc đối với KEXIM.

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 57/2024/CV-KEXIM VLC, 58/2024/CV-KEXIM VLC và 59/2024/CV-KEXIM VLC đề ngày 26/3/2024 của Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV KEXIM Việt Nam (sau đây gọi là KEXIM VLC) đề nghị xử lý vướng mắc về việc áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hàn Quốc (sau đây gọi là Hiệp định thuế) đối với thu nhập từ lãi tiền vay của Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc tại Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 09/11/2023, Tổng cục Thuế đã có công văn số 5029/TCT-PC về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc ban hành công văn hướng dẫn về chính sách thuế, quản lý thuế liên quan đến nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

Về trường hợp đề nghị áp dụng Hiệp định thuế đối với thu nhập từ lãi tiền vay liên quan đến Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã có các quyết định hành chính thuế xử lý liên quan.

Theo đó, công văn của KEXIM VLC về vướng mắc về việc áp dụng Hiệp định thuế đối với thu nhập từ lãi tiền vay của Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc thuộc thẩm quyền xử lý của Cục Thuế.

Tổng cục Thuế gửi kèm công văn này các văn bản, tài liệu của Công ty.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và xử lý theo chức năng, thẩm quyền./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV KEXIM VN;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, HTQT (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
 Trần Thị Thanh Bình

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.