Open navigation

Công văn 2007/TCT-CS ngày 13/05/2024 Chính sách thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2007/TCT-CS

V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2024

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Thương mại Tân Lập;
(Địa chỉ: Thôn 11, xã Hạ Long, huyện Vân Đn, tỉnh Quảng Ninh);
- Công ty TNHH Quan Minh.
(Địa chỉ: Thôn 11, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh).

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 531/PC-VPCP ngày 11/03/2024 của Văn phòng Chính phủ về chuyển công văn số 05/2024/CV-CTTL ngày 06/3/2024 của Công ty TNHH Thương mại Tân Lập và công văn số 23/2024/CV-CTQM ngày 06/3/2024 của Công ty TNHH Quan Minh kiến nghị tháo gỡ khó khăn trong khai thác khoáng sản liên quan đến giãn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản và ban hành quy chuẩn kỹ thuật về chế biến cát biển để Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính xem xét, xử lý theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, quy định và trả lời để doanh nghiệp biết. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với kiến nghị về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản:

Về kiến nghị xem xét giãn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và cho phép Công ty được nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo sản lượng khai thác thực tế hàng năm đ hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong tình hình dịch bệnh Covid-19, Tổng cục Thuế đã có công văn số 640/TCT-CS ngày 23/02/2024 trả lời Công ty TNHH Quan Minh (bản photocopy công văn số 640/TCT-CS của Tổng cục Thuế kèm theo).

Đề nghị Công ty TNHH Thương mại Tân Lập và Công ty TNHH Quan Minh nghiên cứu công văn số 640/TCT-CS ngày 23/02/2024 của Tổng cục Thuế nêu trên để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

2. Về kiến nghị Bộ Tài chính ban hành chính sách ưu đãi cụ th về thuế theo hướng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư công nghệ để chế biến cát biển:

- Tại Điểm 2 Mục III Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 có nêu nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng như sau:

"...- Điều chỉnh thuế suất thuế tài nguyên đối với mt số khoáng sản nhằm khuyến khích đầu tư công ngh tiên tiến, hiện đại để khai thác, chế biến các mỏ khoáng sản có điều kiện địa chất - mỏ phức tạp, hàm lượng thấp, hạ tầng kỹ thuật thấp kém..."

- Tại Điều 7 Luật thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 ngày 25/11/2009 của Quốc hội quy định:

“Điều 7. Thuế suất

1. Biểu khung thuế suất thuế tài nguyên được quy định như sau:..

2. Thuế suất cụ thể đối với dầu thô, khí thiên nhiên, khí than được xác định lũy tiến từng phần theo sản lượng dầu thô, khí thiên nhiên, khí than khai thác bình quân mi ngày.

3. Căn cứ vào quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, Ủy ban thường vụ Quốc hi quy định mức thuế sut cụ thể đối với từng loi tài nguyên trong từng thời kỳ bảo đảm các nguyên tắc sau:

a) Phù hợp với danh mục nhóm, loại tài nguyên và trong phạm vi khung thuế suất do Quốc hội quy định;

b) Góp phần quản lý nhà nước đối với tài nguyên; bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả nguồn tài nguyên;

c) Góp phần bảo đảm nguồn thu ngân sách nhà nước và bình n thị trường”.

- Tại Điểm e Khoản 1 Mục III Điều 1 Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 23/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 quy định:

“e) Đối với thuế tài nguyên: nghiên cứu sửa đổi quy định, giá tính thuế tài nguyên, sản lượng tài nguyên tính thuế; sửa đổi khung thuế, mức thuế và min, giảm thuế tài nguyên theo hướng minh bạch, rõ ràng, đảm bảo chính sách thuế tài nguyên tiếp tục là công cụ hữu hiệu để góp phần quản lý, bảo vệ tài nguyên, khuyến khích sử dụng tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả, khuyến khích chế biến sâu, nâng cao giá trị tài nguyên;”

Như vậy, căn cứ vào Biểu khung thuế suất thuế tài nguyên được quy định tại Luật thuế tài nguyên, Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định mức thuế suất cụ thể đối với từng loại tài nguyên trong từng thời kỳ bảo đảm các nguyên tắc được quy định tại Khoản 3 Điều 7 Luật thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 của Quốc hội.

Việc ban hành chính sách ưu đãi cụ thể về điều chỉnh thuế suất thuế tài nguyên đối với sản phẩm cát biển sẽ được thực hiện theo Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 được quy định tại Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 23/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2438/QĐ-BTC ngày 22/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về phê duyệt chương trình hành động triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Thương mại Tân Lập và Công ty TNHH Quan Minh biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
 - Cục Quản lý, giám sát Chính sách

thuế, phí và lệ phí (BTC);
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
 Lưu Đức Huy

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.