Open navigation

Công văn 2008/TCT-CS ngày 13/05/2024 Giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ tham gia giao thông trong phạm vi hạn

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2008/TCT-CS

V/v giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Yên.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 590/CTPHY-NVDTPC ngày 26/02/2024 của Cục Thuế tỉnh Phú Yên về giải quyết vướng mắc trong áp dụng mức thu LPTB đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 7 Điều 3; khoản 5 Điều 8; khoản 3 Điều 13 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính Phủ quy định về lệ phí trước bạ;

- Căn cứ khoản 1, khoản 10 Điều 3 Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về điều kiện đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế;

- Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt;

Theo quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP thì mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô, các loại xe tương tự xe ô tô là 2%; ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống là 10%; ô tô điện chạy bằng pin là 0% (mức thu này áp dụng trong vòng 3 năm kể từ ngày 01/3/2022).

Theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP thì Bộ Giao thông vận tải (Cục Đăng kiểm Việt Nam) có trách nhiệm phân loại phương tiện giao thông làm cơ sở cho việc thu lệ phí trước bạ theo quy định.

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị Cục Thuế tỉnh Phú Yên báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải để được hướng dẫn loại xe chở người bốn bánh có gắn động cơ tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế là ô tô, các loại xe tương tự xe ô tô hay ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi chở xuống hay ô tô điện chạy bằng pin. Trên cơ sở đó, Cục Thuế xem xét áp dụng mức thu theo đúng quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Phú Yên được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Cục QLGS CST, Vụ PC (BTC);
- Vụ PC, Vụ QLT DNNCN (TCT);
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
 Lưu Đức Huy

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.