Open navigation

Công văn 2009/TCT-CS ngày 13/05/2024 Thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2009/TCT-CS

V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2024

 Kính gửi: Công ty TNHH KPM Tech Vina.
(đ/c: Tầng 3 Tháp A Tòa nhà Golden Palace, đường M Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 26-2024/CV-KPM ngày 26/03/2024 của Công ty TNHH KPM Tech Vina về thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022, Điều 1 Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023, Điều 1 Ngh định số 94/2023/NĐ-CP ngày 26/12/2023 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội và các Phụ lục kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP, Nghị định số 44/2023/NĐ-CP và Nghị định số 94/2023/NĐ-CP.

Căn cứ Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg ngày 01/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam;

Ngày 22/3/2024, Cục Thuế TP Hà Nội đã có công văn số 14115/CTHN-TTHT tr lời Công ty TNHH KPM Tech Vina.

Đề nghị Công ty TNHH KPM Tech Vina căn cứ quy định pháp luật và nghiên cứu hướng dẫn tại công văn nêu trên để thực hiện.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty TNHH KPM Tech Vina được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Vụ PC (TCT);
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS(2)
.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.