Open navigation

Công văn 2071/TCT-CS ngày 16/05/2024 Vướng mắc hồ sơ điều chỉnh dự án

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2071/TCT-CS

V/v vướng mắc hồ sơ điều chỉnh dự án

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2024 

 Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 548/SKH&ĐT-TĐ&QLDAĐT ngày 02/04/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ về hồ sơ điều chỉnh tỷ lệ xây nhà thô, điều chỉnh chủ trương đầu tư của một số dự án khu đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14; Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính;

Nội dung thực hiện đánh giá về mức độ ảnh hưởng, về việc vi phạm các quy định về đấu giá, đấu thầu thực hiện dự án về lĩnh vực thuế, lĩnh vực tài chính do các dự án khi tổ chức đấu thầu đã có đưa ra các điều kiện cụ thể (về năng lực năng lực nhà đầu tư, về tiến độ, về TMĐT dự án....) để tổ chức thực hiện nêu tại công văn số 548/SKH&ĐT-TĐ&QLDAĐT ngày 02/4/2024 của Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Phú Thọ không thuộc chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c):
- Vụ PC (TCT);
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
 Lưu Đức Huy

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.