Open navigation

Công văn 2086/TCT-CS ngày 16/05/2024 Chính sách thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2086/TCT-CS

V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2024 

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 11/CTBRVT-TTKT3 ngày 02/01/2024 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về chính sách thuế giá trị gia tăngVề vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT sửa đổi, bổ sung Điều 12 quy định về khấu trừ thuế GTGT đầu vào;

Căn cứ khoản 2 Điều 9 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP) về khấu trừ thuế GTGT đầu vào;

Căn cứ khoản 4 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC) hướng dẫn về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Căn cứ các quy định nêu trên và theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu: trường hợp các cổ đông của Công ty cổ phần Thép Pomina thực hiện thanh toán cho các nhà cung cấp của Công ty bằng chứng khoán của các cá nhân thông qua Công ty chứng khoán không thuộc các trường hợp thanh toán không dùng tiền mặt khác hướng dẫn tại khoản 4 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC) của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr. Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Vụ PC (BTC);
- Cục QLGS CST (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS
.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.