Open navigation

Công văn 237/TB-VPCP ngày 22/05/2024 Kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về sửa đổi Quyết định 583_QĐ-TTg về giao dự toán thu chi bảo hiểm xã hội bảo

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 237/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2024

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ MINH KHÁI VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 583/QĐ-TTG NGÀY 13 THÁNG 5 NĂM 2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU, CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP NĂM 2022

Ngày 20 tháng 5 năm 2024, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp về việc sửa đổi Quyết định số 583/QĐ-TTg ngày 13 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán thu, chi bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN năm 2022 (Quyết định số 583). Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Tài chính, Công an, Lao động – Thương binh và Xã hội, Kiểm toán Nhà nước, Văn phòng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam; đại diện các Bộ: Quốc phòng, Tư pháp, Nội vụ. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Tài chính, ý kiến các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng kết luận như sau:

1. Tại cuộc họp, các Bộ, cơ quan đều khẳng định cơ quan bảo hiểm xã hội của các Bộ, cơ quan đã thực hiện phân bổ, sử dụng, quyết toán các khoản chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN năm 2022 theo đúng định mức, tiêu chuẩn, không vượt quá tổng mức dự toán đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại phụ lục kèm theo Quyết định số 583/QĐ-TTg; thống nhất việc sửa đổi Quyết định số 583/QĐ- TTg là có căn cứ và cần thiết để bảo đảm chặt chẽ, thống nhất về số liệu giữa nội dung của Quyết định và phụ lục kèm theo Quyết định, phù hợp với thực tế tình hình phân bổ, sử dụng, quyết toán các khoản chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN năm 2022.

2. Giao Bộ Tài chính:

a) Rút kinh nghiệm trong việc dự thảo Quyết định số 583/QĐ-TTg; các Quyết định giao dự toán thu, chi BHXH, BHYT, BHTN và chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN trong thời gian tới cần rà soát kỹ, tránh để tình trạng sai sót, nhầm lẫn về số liệu.

b) Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các Bộ, cơ quan liên quan tiếp thu, giải trình các ý kiến xác đáng tại cuộc họp, rà soát kỹ số liệu; trên cơ sở đó, hoàn thiện Tờ trình báo cáo, đề xuất việc sửa đổi Quyết định số 583/QĐ- TTg, bảo đảm theo đúng quy định pháp luật, không để phát sinh tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, và chịu trách nhiệm toàn diện về các số liệu báo cáo, đề xuất; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 6 năm 2024.

3. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Phó Thủ tướng Lê Minh Khái;
- KTNN;
- Các Bộ: TC, CA, QP, TP, NV, LĐTBXH;
- BHXHVN;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân;
 - Lưu: VT, KTTH (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Mai Thị Thu Vân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.