Open navigation

Quyết định 488/QĐ-BHXH ngày 26/04/2024 Quy chế thi đua khen thưởng của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 488/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

 QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CỦA NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 1/2024/TT-BNV ngày 24 tháng 02 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thi đua, khen thưởng của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2418/QĐ-BHXH ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Chánh Văn phòng Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội, Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Chánh Văn phòng Đảng ủy cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban TĐKT Trung ương (để b/c);
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Cổng Thông tin điện tử BHXH VN;
 - Lưu: VT, TĐKT.

TỔNG GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Thế MạnhQUY CHẾ

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CỦA NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định chi tiết, hướng dẫn một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam được Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 quy định cụ thể tại: khoản 4 Điều 24; khoản 3 Điều 26; khoản 3 Điều 27; khoản 3 Điều 28; khoản 2 Điều 71; khoản 6 Điều 74; khoản 2 Điều 75; khoản 1 Điều 81; khoản 6 Điều 84 của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và việc tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của ngành BHXH Việt Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các cá nhân, tập thể thuộc hệ thống BHXH Việt Nam; cá nhân, tập thể ngoài hệ thống BHXH Việt Nam có thành tích trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), có công lao đối với sự nghiệp phát triển BHXH, BHYT ở Việt Nam.

Điều 3. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”

1. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng hằng năm cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022:

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;

b) Có tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong trào thi đua.

2. Thời gian nghỉ chế độ thai sản theo quy định được tính để bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

3. Cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì thời gian học tập được tính vào thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị để được bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

Trường hợp cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ 01 năm trở lên thì thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng được tính vào thời gian để bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định chung, trong thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng, cá nhân phải chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, hoàn thành nhiệm vụ học tập, đạt kết quả học tập từ loại khá trở lên (đối với các khóa đào tạo, bồi dưỡng có xếp loại trung bình, khá, giỏi...).

4. Đối với cá nhân chuyển công tác hoặc được điều động, biệt phái đến cơ quan, đơn vị khác trong một thời gian nhất định thì việc bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” do cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ thực hiện. Trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan, đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên phải có ý kiến nhận xét của cơ quan, đơn vị cũ.

5. Không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” đối với các cá nhân mới tuyển dụng dưới 06 tháng.

Điều 4. Tiêu chuẩn và đối tượng xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”

1. Tiêu chuẩn: Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” được tặng hằng năm cho tập thể đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022:

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

b) Tham gia phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;

c) Có ít nhất là 70% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;

d) Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2. Đối tượng xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”:

a) Tập thể các đơn vị chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, Văn phòng Hội đồng Quản lý BHXH, Văn phòng Ban Cán sự đảng BHXH Việt Nam, Văn phòng Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam, Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng ngành BHXH (gọi chung là đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam);

b) Tập thể BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh);

c) Tập thể các Phòng thuộc đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; các Phòng, BHXH quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc BHXH tỉnh (gọi chung là đơn vị cấp phòng, BHXH cấp huyện).

Điều 5. Tiêu chuẩn và đối tượng xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”

1. Tiêu chuẩn: Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” được xét tặng hằng năm cho tập thể đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022:

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;

b) Tích cực tham gia phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;

c) Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất là 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”;

d) Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”;

đ) Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2. Đối tượng xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”: các đơn vị trực thuộc, BHXH tỉnh, đơn vị cấp phòng và BHXH cấp huyện.

Điều 6. Tiêu chuẩn và đối tượng xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua của BHXH Việt Nam”

1. Danh hiệu “Cờ thi đua của BHXH Việt Nam” được xét tặng hằng năm cho tập thể dẫn đầu phong trào thi đua của các Khối, Cụm thi đua do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam tổ chức và đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 26 của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022:

a) Hoàn thành vượt các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm; là tập thể tiêu biểu xuất sắc của Ngành;

b) Nội bộ đoàn kết; tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội khác.

2. Danh hiệu “Cờ thi đua của BHXH Việt Nam” được xét tặng cho tập thể dẫn đầu phong trào thi đua theo chuyên đề do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát động có thời gian thực hiện từ 03 năm trở lên khi tổng kết phong trào theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022.

3. Đối tượng xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua của BHXH Việt Nam”: các đơn vị trực thuộc, BHXH tỉnh và BHXH cấp huyện.

Điều 7. Tiêu chuẩn xét tặng “Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam”

1. “Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam” để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân trong Ngành gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 74 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022:

a) Có thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua do BHXH Việt Nam phát động;

b) Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng ở một trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành BHXH Việt Nam;

c) Có đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công tác xã hội, từ thiện nhân đạo;

d) Có 02 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc có liên tục từ 02 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng có hiệu quả trong phạm vi cơ sở hoặc có 02 đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cơ sở;

đ) Công chức, viên chức, người lao động lập được nhiều thành tích trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, có phạm vi ảnh hưởng trong cơ quan, đơn vị.

2. “Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam” để tặng cho tập thể trong Ngành gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết và đạt một trong các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 3 Điều 74 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022:

a) Có thành tích xuất sắc được bình xét trong phong trào thi đua;

b) Lập được thành tích xuất sắc đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng trong từng lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành BHXH Việt Nam;

c) Có đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công tác xã hội, từ thiện nhân đạo;

d) Có 02 năm liên tục được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

3. “Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam” để tặng cho cá nhân, tập thể ngoài Ngành gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết và đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng ở một trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành BHXH Việt Nam.

Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh căn cứ thành tích của các cá nhân, tập thể ngoài Ngành xét, đề nghị Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam khen thưởng.

b) Có thành tích xuất sắc 02 năm liên tục trở lên trong việc phối hợp với cơ quan BHXH chỉ đạo, tuyên truyền, tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

BHXH Việt Nam sẽ có văn bản hướng dẫn về số lượng cá nhân, tập thể đề nghị khen thưởng, hồ sơ đề nghị khen thưởng và thời hạn nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng. Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh căn cứ thành tích của các cá nhân, tập thể ngoài Ngành xét, đề nghị Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam khen thưởng.

4. “Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam” tặng cho các cá nhân, tập thể thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết và đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng ở một trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành BHXH Việt Nam.

b) Có thành tích xuất sắc 02 năm liên tục trở lên trong tuyên truyền, phối hợp, chỉ đạo, thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHYT, được đơn vị quản lý đề xuất khen thưởng.

5. “Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam” được xét tặng cho các cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc khi sơ kết, tổng kết phong trào thi đua chuyên đề do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát động và phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Về đối tượng, số lượng Bằng khen, tiêu chuẩn xét tặng, BHXH Việt Nam sẽ quy định cụ thể theo từng phong trào thi đua.

Điều 8. Tiêu chuẩn xét tặng Giấy khen

1. Giấy khen để tặng cho cá nhân gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;

b) Có thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua;

c) Lập được nhiều thành tích hoặc có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác hoặc trong tuyên truyền, phối hợp, chỉ đạo, thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHYT.

2. Giấy khen để tặng cho tập thể gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết và đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; không có đơn, thư khiếu nại, tố cáo; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể.

b) Có thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua;

c) Lập được nhiều thành tích hoặc có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác hoặc trong tuyên truyền, phối hợp, chỉ đạo, thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHYT.

Điều 9. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp BHXH Việt Nam”

Việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp BHXH Việt Nam” thực hiện theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 71 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022, Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ và quy định về xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp BHXH Việt Nam” của ngành BHXH Việt Nam.

Điều 10. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành BHXH Việt Nam

1. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành BHXH Việt Nam do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quyết định thành lập, tham mưu cho Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành BHXH Việt Nam theo quy định của pháp luật và của BHXH Việt Nam.

2. Thành phần Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành BHXH Việt Nam gồm: Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam là Chủ tịch Hội đồng, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phụ trách công tác thi đua, khen thưởng là Phó Chủ tịch;

Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng là Phó Chủ tịch thường trực; Thủ trưởng một số đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam là ủy viên.

3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành BHXH Việt Nam làm việc theo Quy chế hoạt động do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành.

4. Hội đồng có các nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Tham mưu cho Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát động các phong trào thi đua theo thẩm quyền; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các phong trào thi đua trong ngành BHXH Việt Nam;

b) Định kỳ đánh giá kết quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng; tham mưu việc sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng; kiến nghị, đề xuất các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong từng năm và từng giai đoạn;

c) Tham mưu cho Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam kiểm tra, giám sát các phong trào thi đua và thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật về thi đua, khen thưởng; Tham mưu việc phát hiện nhân tố mới, biểu dương, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến;

d) Tham mưu cho Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quyết định tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng.

5. Vụ Thi đua - Khen thưởng là đơn vị thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành BHXH Việt Nam, có nhiệm vụ như sau:

a) Thường trực Hội đồng có trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng tổ chức họp Hội đồng. Hội đồng họp khi có ít nhất 2/3 thành viên tham dự. Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị hoặc ủy quyền cho 01 Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì. Chủ tịch Hội đồng thực hiện bỏ phiếu như các thành viên khác;

b) Thường trực Hội đồng xin ý kiến các ủy viên vắng mặt bằng văn bản, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Hội đồng; hoàn thiện Biên bản họp Hội đồng và hồ sơ đề nghị khen thưởng theo quy định;

c) Tiếp nhận, tổng hợp, thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng để báo cáo Hội đồng xem xét, cho ý kiến theo quy định.

Điều 11. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan BHXH Việt Nam

1. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan BHXH Việt Nam do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quyết định thành lập, tham mưu cho Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về công tác thi đua, khen thưởng khối cơ quan BHXH Việt Nam.

2. Thành phần Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan BHXH Việt Nam gồm: Chủ tịch Hội đồng là Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phụ trách công tác thi đua, khen thưởng; Phó Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch Công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam; Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng là Phó Chủ tịch thường trực; các ủy viên Hội đồng gồm đại diện lãnh đạo các tổ chức đảng, đoàn thể và một số lĩnh vực chuyên môn của cơ quan.

3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan BHXH Việt Nam làm việc theo Quy chế hoạt động do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành.

4. Hội đồng có các nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Tham mưu cho Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát động các phong trào thi đua theo thẩm quyền; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các phong trào thi đua trong cơ quan BHXH Việt Nam;

b) Định kỳ đánh giá kết quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng; tham mưu việc sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng; kiến nghị, đề xuất các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong từng năm và từng giai đoạn;

c) Tham mưu tổ chức kiểm tra, giám sát các phong trào thi đua và thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật về thi đua, khen thưởng trong cơ quan BHXH Việt Nam;

d) Tham mưu cho Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quyết định tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng.

5. Vụ Thi đua - Khen thưởng là đơn vị thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan BHXH Việt Nam, có nhiệm vụ như sau:

a) Thường trực Hội đồng có trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng tổ chức họp Hội đồng. Hội đồng họp khi có ít nhất 2/3 thành viên tham dự. Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị hoặc ủy quyền cho 01 Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì. Chủ tịch Hội đồng thực hiện bỏ phiếu như các thành viên khác;

b) Thường trực Hội đồng xin ý kiến các ủy viên vắng mặt bằng văn bản, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Hội đồng; hoàn thiện Biên bản họp Hội đồng và hồ sơ đề nghị khen thưởng theo quy định;

c) Tiếp nhận, tổng hợp, thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng để báo cáo Hội đồng xem xét, cho ý kiến theo quy định.

Điều 12. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BHXH tỉnh và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam

Giám đốc BHXH tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam căn cứ quy định của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022, khoản 5 Điều 48 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ và điều kiện thực tiễn để thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của đơn vị.

Điều 13. Thẩm quyền quyết định khen thưởng

1. Thẩm quyền quyết định khen thưởng thực hiện theo khoản 2, khoản 3 Điều 79; khoản 1 Điều 80 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022:

a) Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quyết định tặng:

- Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Cờ thi đua của BHXH Việt Nam”, “Chiến sĩ thi đua ngành BHXH Việt Nam”;

Các danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, "Chiến sĩ thi đua cơ sở" "Tập thể lao động tiên tiến" cho các tập thể, cá nhân của các tổ chức giúp việc Tổng Giám đốc, các đơn vị không có tư cách pháp nhân;

- Hình thức “Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam”;

- Hình thức Giấy khen cho các tập thể, cá nhân của các tổ chức giúp việc Tổng Giám đốc, các đơn vị không có tư cách pháp nhân;

- Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp BHXH Việt Nam”;

b) Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, Giám đốc BHXH tỉnh quyết định tặng:

- Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”;

- Hình thức Giấy khen.

2. Ngoài các hình thức khen thưởng được quy định tại khoản 1, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, Giám đốc BHXH tỉnh theo thẩm quyền có thể thực hiện các hình thức khen thưởng khác nhằm động viên đối với cá nhân, tập thể trong và ngoài Ngành có thành tích để kịp thời nêu gương trong công tác và động viên phong trào thi đua, phù hợp với các nguyên tắc do Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 quy định.

Điều 14. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng

1. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đối với cá nhân, tập thể trong Ngành:

a) Số lượng: 01 bộ (bản chính) và các văn bản điện tử của hồ sơ khen thưởng, trừ các văn bản có nội dung bí mật nhà nước;

b) Thành phần hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thực hiện theo Điều 84 của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và khoản 8 Điều 30, khoản 1 Điều 43 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023, như sau:

- Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua gồm:

+ Tờ trình kèm theo danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua;

+ Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể;

+ Biên bản bình xét thi đua;

+ Văn bản chứng nhận hoặc xác nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ (theo Mẫu số 11 của Phụ lục I kèm theo Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ) trong trường hợp đề nghị danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, "Chiến sĩ thi đua ngành BHXH Việt Nam".

- Hồ sơ đề nghị xét tặng hình thức khen thưởng gồm:

+ Tờ trình kèm theo danh sách đề nghị xét tặng hình thức khen thưởng;

+ Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể;

+ Biên bản xét khen thưởng;

+ Văn bản chứng nhận hoặc xác nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ (theo Mẫu số 11 của Phụ lục I kèm theo Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ) trong trường hợp đề nghị các hình thức khen thưởng.

Trường hợp cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Giấy khen do lập được thành tích đột xuất hoặc xuất sắc đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành BHXH Việt Nam hoặc có đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công tác xã hội, từ thiện, nhân đạo thì phải có chứng nhận hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về thành tích đề nghị khen thưởng.

2. Hồ sơ đề nghị khen thưởng cá nhân, tập thể thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an:

a) Tờ trình kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng;

b) Biên bản bình xét thi đua, khen thưởng;

c) Báo cáo tóm tắt thành tích của cá nhân, tập thể do đơn vị đề nghị lập hoặc Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng.

3. Trường hợp cá nhân, tập thể được xét khen thưởng theo thủ tục đơn giản thực hiện theo quy định tại Điều 85 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và Điều 40 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ.

4. Hồ sơ đề nghị khen thưởng sơ kết, tổng kết phong trào thi đua chuyên đề do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát động: thành phần hồ sơ căn cứ vào hướng dẫn sơ kết, tổng kết phong trào thi đua.

5. Hồ sơ đề nghị khen thưởng sơ kết, tổng kết phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: thành phần hồ sơ căn cứ vào hướng dẫn sơ kết, tổng kết phong trào thi đua.

Điều 15. Thời hạn nộp hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng

1. Hồ sơ đề nghị khen thưởng công trạng (thường xuyên hằng năm) cho các cá nhân, tập thể trong Ngành; cá nhân, tập thể thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an: BHXH Việt Nam sẽ có văn bản hướng dẫn hằng năm.

2. Hồ sơ đề nghị khen thưởng thành tích xuất sắc đột xuất: nộp hồ sơ ngay khi cá nhân, tập thể lập được thành tích xuất sắc đột xuất.

3. Hồ sơ đề nghị khen thưởng sơ kết, tổng kết phong trào thi đua chuyên đề do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát động: nộp hồ sơ căn cứ vào hướng dẫn sơ kết, tổng kết phong trào thi đua.

4. Hồ sơ đề nghị khen thưởng sơ kết, tổng kết phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: nộp hồ sơ căn cứ vào hướng dẫn sơ kết, tổng kết phong trào thi đua.

Điều 16. Bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

1. Cấp phòng, BHXH huyện thuộc BHXH tỉnh và Phòng thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam:

a) Thủ trưởng đơn vị tổ chức cuộc họp (thành phần họp gồm: Lãnh đạo đơn vị, đại diện các bộ phận chuyên môn (đối với BHXH huyện), đại diện tổ chức đảng; đại diện đoàn thể của đơn vị) bình xét thi đua, khen thưởng sau khi có kết quả đánh giá, xếp loại cá nhân, tập thể và kết quả xét công nhận sáng kiến hằng năm.

b) Căn cứ vào các quy định, điều kiện, tiêu chuẩn thi đua, khen thưởng, chủ trì cuộc họp thông qua kết quả bầu chọn các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng bằng hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín;

c) Sau cuộc họp, đơn vị gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp trên theo quy định.

2. Các tổ chức giúp việc Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Văn phòng Hội đồng quản lý BHXH, Văn phòng Ban Cán sự đảng BHXH Việt Nam, Văn phòng Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam:

a) Cấp phòng: Thực hiện tương tự như quy định tại các điểm a, b khoản 1 Điều 18, sau cuộc họp, các phòng gửi Phòng tham mưu về công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị để tổng hợp chung, báo cáo tại cuộc họp bình xét thi đua cấp đơn vị;

b) Cấp đơn vị (áp dụng cả đối với những đơn vị không có cấp phòng): Thủ trưởng đơn vị tổ chức cuộc họp (thành phần họp gồm: Lãnh đạo đơn vị, Trưởng các phòng và tương đương (đối với đơn vị có cấp Phòng), đại diện tổ chức đảng; đại diện đoàn thể của đơn vị) bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các cá nhân, tập thể thuộc đơn vị bằng hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín.

c) Sau khi họp, Thủ trưởng đơn vị lập hồ sơ đề nghị khen thưởng (chịu trách nhiệm về nội dung, thành phần hồ sơ) gửi Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan BHXH Việt Nam để tổng hợp, báo cáo.

3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan BHXH Việt Nam, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BHXH tỉnh và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam:

a) Căn cứ quy định về tiêu chuẩn, điều kiện và thành tích đạt được, Hội đồng họp để xem xét và biểu quyết (hoặc bỏ phiếu kín) thông qua danh sách các cá nhân, tập thể được cấp dưới đề nghị xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

b) Giám đốc BHXH tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam thực hiện khen thưởng theo thẩm quyền và lập hồ sơ (chịu trách nhiệm về nội dung, thành phần hồ sơ) đề nghị khen thưởng thuộc thẩm quyền Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và khen thưởng cấp Nhà nước gửi Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành BHXH Việt Nam để tổng hợp, báo cáo.

4. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành BHXH Việt Nam:

a) Căn cứ các quy định về thi đua, khen thưởng, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành BHXH Việt Nam họp xem xét, thông qua các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các cá nhân, tập thể theo phân cấp bằng hình thức bỏ phiếu kín (theo quy định của từng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cụ thể);

b) Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành BHXH Việt Nam lập hồ sơ trình Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quyết định công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền và đề nghị các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp Nhà nước theo quy định.

5. Các bước bình xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng:

a) Thực hiện bình xét cá nhân trước, tập thể sau, xét danh hiệu thi đua từ danh hiệu thấp đến danh hiệu cao sau đó xét các hình thức khen thưởng;

b) Bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Tập thể lao động tiên tiến” đối với các cá nhân, tập thể đủ điều kiện, tiêu chuẩn làm cơ sở bình xét các danh hiệu thi đua ở mức cao hơn;

c) Bình xét danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, “Chiến sĩ thi đua ngành BHXH Việt Nam”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, "Cờ thi đua của BHXH Việt Nam" "Cờ thi đua Chính phủ" bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Đối với danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, “Chiến sĩ thi đua ngành BHXH Việt Nam” phải có tỷ lệ phiếu đồng ý của Hội đồng, thành viên cuộc họp từ 90% trở lên tính trên tổng số thành viên của Hội đồng, thành viên cuộc họp (nếu thành viên dự họp vắng mặt thì lấy ý kiến bằng văn bản).

Đối với danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" "Cờ thi đua của BHXH Việt Nam" "Cờ thi đua của Chính phủ" phải có tỷ lệ phiếu đồng ý của Hội đồng, thành viên cuộc họp từ 80% trở lên tính trên tổng số thành viên của Hội đồng, thành viên cuộc họp (nếu thành viên dự họp vắng mặt thì lấy ý kiến bằng văn bản);

d) Bình xét các hình thức khen thưởng từ thấp đến cao đối với các cá nhân, tập thể đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

Điều 17. Thành lập, quản lý và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng

1. Việc thành lập, quản lý và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng thực hiện theo Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ.

2. Hằng năm, BHXH Việt Nam bố trí kinh phí chi thi đua, khen thưởng trong dự toán chi thường xuyên của các đơn vị để chi cho công tác thi đua, khen thưởng; chi thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH tỉnh, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp quyết định khen thưởng.

3. Nội dung chi khen thưởng cho cá nhân, tập thể ngoài Ngành; chi thưởng đột xuất cho cá nhân, tập thể trong và ngoài Ngành có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, phối hợp tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT; chi khen thưởng các hình thức khen thưởng khác (khen, biểu dương, thưởng...) thực hiện theo Quyết định ban hành quy chế về quản lý và sử dụng các quỹ của BHXH Việt Nam.

Điều 18. Chế độ báo cáo

1. BHXH tỉnh, đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên về công tác thi đua, khen thưởng gửi BHXH Việt Nam (qua Vụ Thi đua - Khen thưởng) như sau:

a) Báo cáo tổ chức, phát động phong trào thi đua, nội dung giao ước thi đua, kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua của tập thể trong đơn vị gửi trước ngày 31/3 hằng năm.

b) Báo cáo sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng:

- Báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm gửi về BHXH Việt Nam trước ngày 05/7 hằng năm;

- Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của năm gửi về BHXH Việt Nam trước ngày 05/01 của năm sau liền kề;

2. Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh thực hiện chế độ báo cáo đột xuất, chuyên đề, báo cáo nhanh theo yêu cầu của BHXH Việt Nam.

Điều 19. Lưu trữ hồ sơ khen thưởng

1. Vụ Thi đua - Khen thưởng chịu trách nhiệm quản lý, lưu giữ hồ sơ, lập sổ, thống kê theo dõi các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước; thực hiện giao nộp hồ sơ thi đua, khen thưởng vào Lưu trữ cơ quan theo quy định của BHXH Việt Nam về công tác văn thư, lưu trữ.

2. BHXH tỉnh, đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ, lập sổ thống kê theo dõi các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của cá nhân, tập thể của đơn vị theo quy định của BHXH Việt Nam về công tác văn thư, lưu trữ.

Điều 20. Trách nhiệm của các đơn vị

1. Vụ Thi đua - Khen thưởng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

a) Tham mưu Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành BHXH Việt Nam chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trong Ngành tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng theo quy định; xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thi đua, khen thưởng cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng trong Ngành;

b) Phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị có liên quan để tham mưu đề xuất khen thưởng cho cá nhân, tập thể theo quy định;

c) Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và các đơn vị liên quan triển khai cơ sở dữ liệu, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin về thi đua, khen thưởng của ngành BHXH Việt Nam;

d) Tham mưu Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam hướng dẫn các đơn vị trong Ngành tổ chức thực hiện công tác đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với tập thể theo quy định của pháp luật làm căn cứ xét duyệt các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng.

2. Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam hướng dẫn các đơn vị trong Ngành tổ chức thực hiện công tác đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với cá nhân theo quy định của pháp luật làm căn cứ xét duyệt các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng.

3. Thường trực Hội đồng sáng kiến BHXH Việt Nam, Hội đồng Khoa học BHXH Việt Nam (Viện Khoa học BHXH) tham mưu Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam xác nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; xác nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ để làm căn cứ đề nghị xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp và các hình thức khen thưởng trên cơ sở đề nghị của đơn vị trình xét khen thưởng đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” (các cá nhân thuộc các đơn vị chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam), "Chiến sĩ thi đua ngành BHXH Việt Nam", “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” và các hình thức khen thưởng tiêu chuẩn có sáng kiến, đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ cấp Ngành, cấp toàn quốc.

4. Trung tâm Truyền thông, Tạp chí BHXH tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; tích cực, chủ động thường xuyên tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng; phổ biến, nêu gương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua; tuyên truyền kết quả của phong trào thi đua và công tác khen thưởng; kịp thời phản ánh, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng.

5. Vụ Hợp tác quốc tế tuyên truyền, phổ biến, tôn vinh các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT thông qua các hoạt động thông tin đối ngoại trên Trang tin điện tử bằng tiếng Anh; đề xuất khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có yếu tố nước ngoài có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

6. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam

a) Căn cứ nội dung các phong trào thi đua do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Khối trưởng Khối thi đua phát động, chủ trì, phối hợp với cấp ủy, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan, đơn vị xác định nội dung, chỉ tiêu, các biện pháp phát động hưởng ứng và tổ chức thực hiện phong trào thi đua;

b) Chủ động, phối hợp với Vụ Thi đua - Khen thưởng xây dựng, trình Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua thường xuyên, chuyên đề liên quan đến lĩnh vực công tác được giao tham mưu quản lý và đề xuất khen thưởng kịp thời đối với các cá nhân, tập thể trong và ngoài Ngành có thành tích xuất sắc, đột xuất;

c) Phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong cơ quan, đơn vị;

d) Định kỳ hằng năm, khi kết thúc phong trào thi đua thường xuyên hoặc kết thúc phong trào thi đua chuyên đề, tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua, bình xét, lựa chọn các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu để tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật; thực hiện cung cấp thông tin, thẩm định thành tích có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị đối với các cá nhân, tập thể theo đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BHXH Việt Nam.

đ) Xác nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến, hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ (theo Mẫu số 11 của Phụ lục I kèm theo Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ) đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và hình thức khen thưởng tiêu chuẩn có sáng kiến cơ sở (riêng các tổ chức chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc, đơn vị không có tư cách pháp nhân, có văn bản đề nghị Hội đồng sáng kiến BHXH Việt Nam, Hội đồng khoa học BHXH Việt Nam xác nhận).

Có văn bản đề nghị Hội đồng sáng kiến BHXH Việt Nam, Hội đồng Khoa học BHXH Việt Nam xác nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng trong Ngành, toàn quốc của sáng kiến; xác nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng trong Ngành, toàn quốc của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua ngành BHXH Việt Nam”,“Chiến sĩ thi đua toàn quốc” và các hình thức khen thưởng tiêu chuẩn có sáng kiến đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ cấp Ngành, cấp Nhà nước.

e) Triển khai ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động thi đua, khen thưởng; thực hiện quản lý, khai thác, cập nhật dữ liệu về thi đua, khen thưởng vào Phần mềm thi đua, khen thưởng.

7. Giám đốc BHXH tỉnh

a) Căn cứ nội dung, hình thức các phong trào thi đua do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cụm trưởng Cụm thi đua cấp tỉnh thi đua phát động, lựa chọn hình thức, nội dung, tiêu chí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và yêu cầu thực tiễn của địa bàn quản lý để hưởng ứng xây dựng, tổ chức phát động phong trào thi đua thuộc phạm vi quản lý theo thẩm quyền;

b) Phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong cơ quan, đơn vị; đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua;

c) Bình xét, lựa chọn các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu để tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật; đề xuất khen thưởng kịp thời đối với các cá nhân, tập thể trong và ngoài Ngành có thành tích xuất sắc, đột xuất;

d) Xác nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến, hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ (theo Mẫu số 11 của Phụ lục I kèm theo Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ) đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và hình thức khen thưởng tiêu chuẩn có sáng kiến cơ sở.

Có văn bản đề nghị Hội đồng sáng kiến BHXH Việt Nam, Hội đồng Khoa học BHXH Việt Nam xác nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng trong Ngành, toàn quốc của sáng kiến; xác nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng trong Ngành, toàn quốc của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua ngành BHXH Việt Nam”, “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” và các hình thức khen thưởng tiêu chuẩn có sáng kiến, đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ cấp Ngành, cấp Nhà nước.

đ) Triển khai ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động thi đua, khen thưởng; thực hiện quản lý, khai thác, cập nhật dữ liệu về thi đua, khen thưởng vào Phần mềm thi đua, khen thưởng.

8. Khối trưởng, Cụm trưởng các Khối, Cụm thi đua cấp tỉnh căn cứ nội dung phong trào thi đua do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát động, chủ trì, phối hợp với Khối phó, Cụm phó và thành viên thuộc Khối, Cụm thi đua cấp tỉnh xây dựng, phát động, tổ chức thực hiện phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo chuyên đề đối với cá nhân, tập thể thuộc Khối, Cụm thi đua cấp tỉnh theo hướng dẫn hoạt động của Khối, Cụm thi đua của ngành BHXH Việt Nam.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị, cá nhân phản ánh về BHXH Việt Nam (qua Vụ Thi đua - Khen thưởng) để kịp thời hướng dẫn, giải quyết./.PHỤ LỤC

MỘT SỐ MẪU VĂN BẢN ÁP DỤNG TRONG HỒ SƠ, THỦ TỤC KHEN THƯỞNG
(Kèm theo Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Mẫu số 01

Báo cáo thành tích của tập thể

Mẫu số 02

Báo cáo thành tích của cá nhân

Mẫu số 03

Tờ trình

Mẫu số 04

Biên bản

Mẫu số 05

Quyết định

Lưu ý: Báo cáo thành tích, Tờ trình, Biên bản, Quyết định khen thưởng đảm bảo thể thức văn bản theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.Mẫu số 011

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
(Đơn vị đề nghị khen thưởng)
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

.............., ngày... tháng...năm... 

 BÁO CÁO THÀNH TÍCH
 ĐỀ NGHỊ TẶNG……..
2

Tên tập thể đề nghị
 (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm, tình hình:

- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử;

- Quá trình thành lập và phát triển;

- Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể.

+ Khái quát đặc điểm của địa phương.

+ Cơ cấu tổ chức của đơn vị: Nêu rõ số đơn vị đầu mối, số công chức, viên chức giữ chức vụ quản lý, số viên chức, người lao động không giữ chức vụ làm việc chính thức tại đơn vị.

+ Cơ sở vật chất (có thể đánh giá thuận lợi, khó khăn).

2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ3

Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao của đơn vị và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Nội dung báo cáo nêu rõ thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ đạt được cụ thể về chất lượng, hiệu quả công tác (so với các năm trước hoặc so 3 năm, 5 năm... trước thời điểm đề nghị khen thưởng); Việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; các giải pháp công tác, sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao đối với việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn công tác4

3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chăm lo đời sống, hoạt động xã hội, từ thiện

- Việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Công tác chăm lo đời sống cho công chức, viên chức, người lao động.

- Nêu kết quả hoạt động xã hội, từ thiện (cụ thể số tiền, hiện vật đóng góp, ủng hộ, giúp đỡ nếu có).

4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể.

- Nêu vai trò, kết quả hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể.

- Xếp loại của tổ chức đảng, đoàn thể (kèm theo giấy chứng nhận hoặc quyết định công nhận).

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG5

Tùy theo hình thức đề nghị khen thưởng nêu kết quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo năm thành tích (nếu thành tích theo giai đoạn ghi cụ thể từng năm: số quyết định/văn bản, ngày, tháng, năm ký quyết định/văn bản).

1. Quyết định hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Năm

Mức độ hoàn
 thành nhiệm vụ

Số, ngày, tháng, năm của văn bản; cơ quan ban hành văn bản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu
 thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

 

 

 

3. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức
 khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH
KHEN THƯỞNG
(Ký, đóng dấu)

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu)

 

 

___________________

1 Báo cáo thành tích 01 năm đối với Cờ thi đua của BHXH Việt Nam và Giấy khen; 01 năm đối với Tập thể lao động xuất sắc và 02 năm đối với Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

2 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng theo năm, giai đoạn thành tích đạt được.

3 Căn cứ danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đề nghị, báo cáo thành tích phải thể hiện được kết quả công tác theo năm, giai đoạn thành tích đạt được phù hợp với danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đề nghị.

4 Nêu tên cụ thể của các phong trào thi đua đã hưởng ứng, đánh giá hiệu quả của phong trào thi đua đối với việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

5 Nêu các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).Mẫu số 021

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
(Đơn vị đề nghị khen thưởng)
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

.............., ngày... tháng...năm... 

 BÁO CÁO THÀNH TÍCH
 ĐỀ NGHỊ TẶNG……..
2
(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân)

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): ...................................... 

- Sinh ngày, tháng, năm:...................................... Giới tính: ........................................ 

- Quê quán3: .................................................................................................................... 

- Nơi thường trú3: ........................................................................................................... 

- Đơn vị công tác: ........................................................................................................... 

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): ................................................................. 

- Trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ (nếu có): ............................... 

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: ................................................................. 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận

2. Sơ lược thành tích của đơn vị: nêu tóm tắt, khái quát thành tích của đơn vị (chỉ áp dụng dụng đối với cá nhân là cán bộ quản lý cơ quan, đơn vị).

3. Thành tích của cá nhân

a) Kết quả thực hiện nhiệm vụ4

Nêu rõ những thành tích nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ, trong tham gia các phong trào thi đua thường xuyên, chuyên đề do các cấp phát động; kết quả đạt được về số lượng, chất lượng, hiệu quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; kết quả cụ thể trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp đổi mới công tác quản lý (nếu là lãnh đạo).

b) Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học được áp dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả, cụ thể nêu rõ:

+ Tên sáng kiến, đề tài

+ Nội dung

+ Phạm vi áp dụng

+ Hiệu quả

Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học được công nhận (ghi rõ số, ngày, tháng, năm được công nhận) hoặc có giấy chứng nhận của Hội đồng Khoa học kèm theo.

c) Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị, đánh giá xếp loại đảng viên.

d) Công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống công chức, viên chức (đối với cá nhân làm công tác quản lý).

đ) Vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện.

e) Mức độ hoàn thành nhiệm vụ

Đối với trường hợp đề nghị khen thưởng theo tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ thì ghi rõ số quyết định hoặc số văn bản xác nhận; ngày, tháng, năm của quyết định hoặc của văn bản xác nhận; cơ quan ban hành.

Năm

Mức độ hoàn
 thành nhiệm vụ

Số, ngày, tháng, năm của văn bản; cơ quan ban hành văn bản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC NHẬN5

1. Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu
 thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

 

 

 

2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức
 khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ

(Ký, đóng dấu)

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH 
 (Ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG
(Ký, đóng dấu)

 

___________________

1 Báo cáo thành tích 03 năm đối với danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành BHXH Việt Nam; 02 năm đối với Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; 01 năm đối với danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở và Giấy khen.

2 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng theo năm, giai đoạn thành tích

3 Đơn vị hành chính: Xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương).

4 Căn cứ danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đề nghị, báo cáo thành tích phải thể hiện được kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo năm, giai đoạn thành tích phù hợp với danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đề nghị.

5 Nêu các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).Mẫu số 03

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
(Đơn vị đề nghị khen thưởng)
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……/TTr….

.............., ngày... tháng...năm... 

 TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị khen thưởng

Kính gửi: Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 1/2024/TT-BNV ngày 24 tháng 02 năm 2024 quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số ... /QĐ-BHXH ngày ... tháng ... năm 20... của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số .................................................................................................... 

Căn cứ kết quả phiên họp ngày ...tháng...năm .... của Hội đồng TĐKT (tên đơn vị).

Các cá nhân, tập thể đề nghị khen thưởng đã được BHXH tỉnh...xét duyệt, thẩm định đảm bảo đúng quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục theo quy định hiện hành.(tên đơn vị)... kính đề nghị Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam xét khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác năm ... và trình cấp trên khen thưởng như sau:

I. Danh hiệu thi đua

Tập thể:

1. Cờ thi đua của Chính phủ, cho ....tập thể

2. Cờ thi đua của BHXH Việt Nam, cho .. .tập thể

3. Tập thể lao động xuất sắc, cho ...tập thể

4. Tập thể lao động tiên tiến, cho ...tập thể

Cá nhân:

1. Chiến sĩ thi đua toàn quốc, cho ...cá nhân

2. Chiến sĩ thi đua Ngành, cho ...cá nhân

3. Chiến sĩ thi đua cơ sở, cho ...cá nhân

4. Lao động tiên tiến, cho...cá nhân

II. Hình thức khen thưởng

1. Huân chương Lao động các hạng, cho...tập thể và...cá nhân

2. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cho...tập thể và...cá nhân

3. Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, cho ...tập thể và...cá nhân

4. Giấy khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, cho ...tập thể và...cá nhân (tên đơn vị) kính đề nghị Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam xem xét, quyết định.

(Kèm theo Tờ trình này Biên bản họp Hội đồng TĐKT (tên đơn vị), danh sách và báo cáo thành tích của các cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng)./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ TĐKT;
 - Lưu: VT,...

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 (Ký tên đóng dấu)DANH SÁCH CÁ NHÂN, TẬP THỂ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

(Kèm theo Tờ trình số ...ngày ...tháng ...năm... của ...(tên đơn vị)

I. Danh hiệu thi đua (tập thể trước, cá nhân sau, trình tự từ cao xuống thấp)

II. Hình thức khen thưởng (tập thể trước, cá nhân sau, trình tự từ cao xuống thấp)

 

NGƯỜI LẬP
(Họ và tên, chức vụ, ký)

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên đóng dấu)

 

 

Lưu ý:

- Sắp xếp theo thứ tự chức vụ/chức danh từ cao xuống thấp; ông hoặc bà (đối với cá nhân).

- Danh sách này lập bằng File Word và không kẻ bảng.Mẫu số 04

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
(Đơn vị đề nghị khen thưởng)
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /BB-(tên đơn vị)

.............., ngày... tháng...năm... 

 BIÊN BẢN

Họp Hội đồng thi đua, khen thưởng (Tên đơn vị)

V/v xét khen thưởng năm ...

Hôm nay, vào hồi ... giờ ... phút ngày tháng năm tại….., Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (Tên đơn vị) họp xét và đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm ... cho các tập thể và cá nhân thuộc (Tên đơn vị).

A. Thành phần

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (Tên đơn vị) .......................................................... 

Tổng số: ... thành viên;

Có mặt: .../... thành viên;

Vắng mặt: .../... (nếu vắng phải xin ý kiến bằng phiếu)

1. Chủ trì cuộc họp: (Họ và tên, chức vụ).................................................................... 

2. Các thành viên Hội đồng tham dự, gồm: (Họ và tên, chức vụ) 

- Ông/bà..., Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng

- Ông/bà ... , Trưởng phòng..., Ủy viên Thường trực

- Ông/bà…… , Trưởng phòng…… , Ủy viên.

- …

3. Thư ký cuộc họp: (Họ và tên, chức vụ)................................................................... 

4. Các thành viên Hội đồng vắng mặt, gồm:

- Ông/bà..., Ủy viên.

Thường trực Hội đồng đã gửi phiếu xin ý kiến của ...thành viên vắng mặt và tổng hợp theo quy định.

B. Nội dung cuộc họp

Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quán triệt các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật về TĐKT. Thường trực Hội đồng TĐKT...tóm tắt thành tích của các cá nhân, tập thể đề nghị khen thưởng và báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng cho các cá nhân, tập thể; Hội đồng đã thảo luận, phân tích, đánh giá thành tích của các cá nhân, tập thể. Hội đồng TĐKT (Tên đơn vị) đã biểu quyết (hoặc bỏ phiếu kín), kết quả ...%

Chủ tịch Hội đồng kết luận các nội dung trong cuộc họp...

Hội đồng TĐKT (Tên đơn vị) thống nhất đề nghị Thủ trưởng (Tên đơn vị) khen thưởng và trình cấp trên khen thưởng cho các tập thể, cá nhân, cụ thể như sau:

I. Danh hiệu thi đua: Xét danh hiệu thi đua đối với cá nhân trước, sau đó đến tập thể; xét từ danh hiệu thấp đến danh hiệu cao (Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua ngành BHXH Việt Nam, Chiến sĩ thi đua toàn quốc...)

II. Hình thức khen thưởng: Xét hình thức khen thưởng đối với cá nhân trước, sau đó đến tập thể (Giấy khen, Bằng khen TGĐ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ...).

Biên bản đã được Hội đồng thông qua và nhất trí. Cuộc họp kết thúc vào hồi ...... giờ ....... phút cùng ngày./.

THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TRÌ
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ TĐKT;
 - Lưu: VT,... (Hồ sơ).

 

 

Lưu ý:

- Lập biểu đối với những danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng có số lượng đề nghị khen thưởng nhiều (Ví dụ: Biểu số 01-LĐTT: Lao động tiên tiến: Biểu số 02-CSTĐCS: Chiến sĩ thi đua cơ sở...), gồm các cột thể hiện thông tin: tên cá nhân, tập thể, số phiếu đồng ý, không đồng ý, đạt tỷ lệ % (theo quy định của từng DHTT, HTKT cụ thể).

- Chiến sĩ thi đua cơ sở, lao động tiên tiến và giấy khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam (đối với trường hợp xét khen thưởng của các tổ chức giúp việc Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam)

- Không viết tắt tên cá nhân (tập thể), chức danh, chức vụ…Mẫu số 05

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
...(1)...
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /QĐ-BHXH

.............., ngày... tháng...năm...

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
 của ...(1)

THỦ TRƯỞNG (1)...

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 1/2024/TT-BNV ngày 24 tháng 02 năm 2024 quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số: ............ của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ ...(2)... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...(1)....;

Theo đề nghị của ... (3)....

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho các cá nhân, tập thể thuộc (1).. .(có danh sách kèm theo)

Đã có thành tích...

Điều 2. Mức tiền thưởng thực hiện theo quy định tại...khoản.. .Điều...Nghị định...

Nguồn chi tiền thưởng được trích từ....(4)

Điều 3. ... (5).. . và các cá nhân, tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ TĐKT;
 - Lưu: VT,...

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên đóng dấu)

 

Ghi chú:

(1) Tên đơn vị;

(2) Văn bản quy định chức năng nhiệm vụ;

(3) Tên đơn vị tham mưu công tác TĐKT;

(4) Đối với khen ngoài Ngành, chuyên đề, đột xuất, thưởng...

(5) Các đơn vị liên quan.DANH SÁCH TẶNG DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG
 NĂM...

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-BHXH ngày tháng năm của ...)

A. DANH HIỆU THI ĐUA NĂM...

I. Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến:

II. Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc:

III. Danh hiệu Lao động tiên tiến:

IV. Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở:

….

B. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

I. Giấy khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam năm...

Tập thể:

Cá nhân:

II. “Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam” giai đoạn..

Tập thể:

Cá nhân:

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.