Open navigation

Công văn 2255/TCHQ-TXNK ngày 22/05/2024 Thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 94_2023_NĐ-CP

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2255/TCHQ-TXNK

V/v thuế GTGT theo Nghị định số 94/2023/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2024

 Kính gửi: Công ty TNHH Artron Việt Nam
(Tầng 4, Tòa nhà Sông Hồng, Số 165 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội)

Ngày 17/5/2024 Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 100424/CV ngày 10/4/2024 của Công ty TNHH Artron Việt Nam đề nghị hướng dẫn về việc giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng thiết bị tạo tín hiệu âm thanh theo Nghị định số 94/2023/NĐ-CP ngày 28/12/2023 của Chính phủ. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Mục VI, Phần B Phụ lục III Nghị định số 94/2023/NĐ-CP, trường hợp hàng hóa là phụ tùng và linh kiện phần cứng, điện tử (bộ phận, phụ tùng của các nhóm sản phẩm phần cứng, điện tử thuộc nhóm từ Mục I đến Mục V Phần B Phụ lục này các thiết bị bán dẫn, đèn điện tử, mạch điện tử và dây cáp điện, tụ điện; điện trở, cuộn cảm; đèn đi ốt điện tử (LED); các thiết bị bán dẫn; mạch in; mạch điện tử tích hợp; cáp đồng, cáp quang; loại khác) thì không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT. Mã số HS ở cột (10) Phụ lục I, cột (10) Phần A và cột (4) Phần B Phụ lục III chỉ để tra cứu. Việc xác định mã số HS đối với hàng hóa thực tế nhập khẩu thực hiện theo quy định về phân loại hàng hóa tại Luật Hải quan và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Hải quan.

Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu quy định tại Nghị định số 94/2023/NĐ-CP để thực hiện và liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn chi tiết.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Artron Việt Nam biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Hoàng Việt Cường (để b/c);
 - Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Đặng Sơn Tùng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.