Open navigation

Công văn 1565/BLĐTBXH-CQHLĐTL ngày 12/04/2024 Công văn 1565_BLÐTBXH-CQHLÐTL năm 2024 xây dựng triển khai Đề án phát triển quan hệ lao động

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1565/BLĐTBXH-CQHLĐTL

V/v xây dựng, triển khai Đề án phát triển quan hệ lao động

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2024

 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghị quyết số 109/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 41/TTg-QHĐP ngày 10/01/2024, trong đó giao chỉ tiêu “Đến năm 2025, 100% các tỉnh, thành phố xây dựng và triển khai Đề án phát triển quan hệ lao động trong tình hình mới”, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa xây dựng Đề án phát triển quan hệ lao động, đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng căn cứ các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 5/11/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới; các quy định của Nhà nước, nhất là Quyết định số 416/QĐ-TTg ngày 25/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, Bộ luật Lao động năm 2019, các văn bản hướng dẫn và tình hình thực tiễn của địa phương để tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và ban hành Đề án phát triển quan hệ lao động của tỉnh, thành phố và tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm đến năm 2025, 100% các tỉnh, thành phố xây dựng và triển khai Đề án phát triển quan hệ lao động trong tình hình mới theo đúng Nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

2. Đối với những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã xây dựng Đề án phát triển quan hệ lao động, đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp tục chỉ đạo sở, ngành chức năng tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung đã được đề ra trong Đề án; đồng thời thường xuyên rà soát, đánh giá để kịp thời sửa đổi, bổ sung các nội dung cho phù hợp với yêu cầu phát triển quan hệ lao động của địa phương trong tình hình mới.

3. Định kỳ 6 tháng báo cáo kết quả xây dựng và triển khai thực hiện Đề án phát triển quan hệ lao động của tỉnh, thành phố về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Trong quá trình xây dựng, triển khai thực hiện Đề án, nếu cần sự hỗ trợ kỹ thuật, đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo sở, ngành liên quan liên hệ với Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để được hỗ trợ.

Đề nghị các Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quan tâm thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
 - Lưu: VT, Cục QHLĐTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Lê Văn Thanh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.