Open navigation

Công văn 2125/TCT-CS ngày 20/05/2024 Chính sách thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
T
NG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2125/TCT-CS 

V/v chính sách thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2024

 Kính gửi: Công ty cổ phần đô thị AMATA Hạ Long
(Đ/c: Khu Công nghiệp Sông Khoai
Xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh)

Tổng cục Thuế nhận được văn bản 86/ACHL-AC ngày 4/4/2024 của Công ty cổ phần đô thị AMATA Hạ Long về chính sách thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 20 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế;

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế suất 0%:

Căn cứ khoản 2 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung khoản 3 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn về các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0%;

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 26 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định riêng áp dụng đối với khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất;

Căn cứ khoản 10 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 10/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, bổ sung Điều 28a quy định về điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan và áp dụng chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất là khu phi thuế quan.

Căn cứ khoản 2 Điều 9, Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về thời điểm lập hóa đơn và xử lý hóa đơn có sai sót;

Căn cứ khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần đô thị AMATA Hạ Long ký hợp đồng cho doanh nghiệp chế xuất thuê đất và cơ sở hạ tầng, doanh nghiệp chế xuất được hưởng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan kể từ thời điểm mục tiêu đầu tư thành lập doanh nghiệp chế xuất được ghi tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Nghị định số 35/2022/NĐ-CP thì cho thuê đất và dịch vụ cho thuê cơ sở hạ tầng (trong phạm vi doanh nghiệp chế xuất) được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC và không thuộc trường hp được quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC.

Đề nghị Công ty AMATA liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để hướng dẫn cụ thể đối với thực tế phát sinh tại Công ty.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty cổ phần đô thị AMATA Hạ Long được biết./. 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
 - Phó TCT Đặng Ngọc Minh (để báo cáo); 

- Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh;
- Vụ/ đơn vị: PC, KK&KTT;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.