Open navigation

Công văn 2132/TCT-CS ngày 20/05/2024 Thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2132/TCT-CS

V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2024 

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Bến Tre.
- Công ty cổ phần Điện Gió Mê Kông;
(Số 75, Đường 30/4, Phường 3, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre)

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 178/CV-MKW ngày 06/11/2023 của Công ty CP Điện Gió Mê Kông về thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 13 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 (đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 31/2013/QH13, Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016) của Quốc hội về hoàn thuế GTGT;

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và khoản 3 Điều 1 Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 của Chính phủ) về hoàn thuế GTGT;

Căn cứ khoản 1 Điều 1 Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg ngày 10/9/2028 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam về ngày vận hành thương mại;

Căn cứ Khoản 1 Điều 76 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định về thẩm quyền quyết định hoàn thuế;

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bến Tre căn cứ thực tế hồ sơ để xác định khoản phí chia sẻ hạ tầng có phải là doanh thu từ hoạt động truyền tải và phân phối điện của dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư không. Trường hợp khoản phí này không được xác định là doanh thu của dự án thì Cục Thuế tỉnh Bến Tre căn cứ quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng, pháp luật quản lý thuế, quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg ngày 10/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam và Hợp đồng mua bán điện của Công ty cổ phần Điện Gió Mê Kông ký với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), nghiên cứu tham khảo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại công văn số 4123/TCT-CS ngày 11/10/2019, công văn số 4468/TCT-CS ngày 01/11/2019 và công văn số 451/TCT-KK ngày 7/2/2020 (bản chụp kèm theo công văn này) để xem xét xử lý theo đúng quy định và thẩm quyền.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Bến Tre và Công ty cổ phần Điện Gió Mê Kông được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ PC, KK&KTT;
- Website Tổng cục Thuế;
 - Lưu: VT, CS (2).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.